Mekanizmat dhe procedurat e ndjekura nga ana e Bashkisë Vlorë