Taksa dhe Tarifa vendore

stema_100

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA VLORË

KESHILLI BASHKIAK

 

VENDIM Nr. 114, Datë 26.12.2019 PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TE BASHKISE PER VITIN 2020

 

Këshilli i Bashkisë Vlorë, pasi mori në shqyrtim materialin e paraqitur nga grupi i punës për hartimin e buxhetit të Bashkisë Vlorë për vitin 2020, mbështetur në:

 • Ligji nr.139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore” neni 8 pika 2, 9 pika 1.1.b, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 54 pika dh, dhe neni 64 pika c;
 • Ligji nr. 68/2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore”
 • Ligjin Nr.9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit e buxhetor në Republikën e Shqipërisë”;
 • VKM nr. 715, date 06.11.2019 “Për propozimin e projekt ligjit te vitit 2020”
 • Ligji Nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar
 • Ligjit 115/2014 datë 31.07.2014 “Për ndarjen Administrative Territoriale të Njësive të Qeverisjes Vendore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar,
 • Ligji nr. 45/2019 “Per mbrojtjen civile”, neni
 • Udhëzimi i MFE nr.9 datë 20.03.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit të Buxhetit”
 • Udhëzim i Ministrisë se Financave dhe Ekonomisë nr. 8, date 28.02.2019 “Për përgatitjen e programit Buxhetor Afatmesëm 2020-2022”
 • K.B Nr. 108, datë 27.11.2019 “Për miratimin e numrit te punonjësve te bashkisë dhe institucioneve te varësisë”.
 • K.B Nr.109, datë 27.11.2019 “Për miratimin e sistemit të taksave tarifave vendore në territorin e Bashkisë Vlorë”, i ndryshuar.
1. TATIMI I THJESHTUAR MBI FITIMIN2. TAKSA MBI PASURINE E PALUAJTSHME3. TAKSA E FJETJES NE HOTEL4. TAKSA E NDIKIMIT NE INFRASTRUKTURE NGA NDERTIMET E REJA4.1 TAKSA PËR KALIMIN E TË DREJTËS SË PASURISË5. TAKSA E TABELËS DHE REKLAMËS6. TARIFA PËR ZËNIEN E HAPËSIRAVE PUBLIKE7. TARIFA E SHERBIMIT VETERINAR8. TARIFA E SHËRBIMIT TE NDRIÇIMIT, PASTRIMIT DHE GJELBËRIMIT8,1. TARIFA E PARKIMIT AUTOMJETEVE9. TARIFA E SHERBIMIT TE UJITJES10. TARIFA PER LEJE, AUTORIZIMEVE DHE VERTETIME TE LESHUARA NGA ADMINISTRATA E BASHKISE DHE NJESITE ADMINISTRATIVE.11. TARIFA SHËRBIMI PËR SUBJEKTET QË USHTROJNË AKTIVITET NË SEKTORIN E NDËRTIMIT12. TARIFA PER PËRDORIMIN E AMBIENTEVE PUBLIKE DHE MJETEVE TË INVENTARIT NE INSTITUCIONET E VARTËSISË VENDIME TE SHFUQIZUAR

TATIMI I THJESHTUAR MBI FITIMIN

 • Për vitin fiskal 2019, me shkresën Nr. 11996/1 dt. 11.11.2019, parashikohet qe vlera e pritur për tu arkëtuar për vitin 2019 te jete ne shume 16,230,000 leke përkundrejt planifikimit prej 15,274,000 leke.
 • Llogaritja e Tatimit te thjeshtuar te fitimit te biznesit te vogël për vitin fiskal 2020 është përllogaritur nga Drejtoria Rajonale Tatimore Vlorë, e cila për llogaritjet e te ardhurave te këtij viti është bazuar ne xhiron e deklaruar për vitin 2019, për ato biznese qe ne deklaratën tyre kane xhiron mbi 5 milionë lekë.
 • Për vitin 2020 parashikohet se do te ketë një arkëtim ne rreth 18,000,000 leke sipas analizave.

TAKSA MBI PASURINE E PALUAJTSHME

 1. Taksa mbi pasurinë e paluajtshme llogaritet si me poshtë:
[Çmimi Vlerësues] x [Shkalla e taksës] x [Koeficient e qëllimit te përdorimit te pronës]
 1. Çmimi vlerësues përcaktohet duke ndjekur radhën e mëposhtme te caktuar
 2. Ne baze te vetëdeklarimit
 3. Çmimi i vlerësuar sipas ZVRPP
 • Çmimi referues mesatar sipas aneksit 1 dhe 2

 

Baza e taksës mbi ndërtesat është sipërfaqja e ndërtimit në metër katror e ndërtesës ose e pjesës së saj, mbi dhe nën nivelin e tokës dhe për çdo kat. Sipërfaqja në pronësi të taksapaguesit përcaktohet sipas dokumenteve që e vërtetojnë këtë pronësi. Ligji 181/2013 dt. 28/12/2013,botuar ne fletoren zyrtare nr.203, dt. 30/12/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa me ligjin nr.9632, dt. 30/08/2006 “Për sistemin e taksave vendore i ndryshuar“.

Me hyrjen ne fuqi te ligjit nr. 106/2017 “Për disa Ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr. 9632, date 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, te ndryshuar, ka pasur një seri me ndryshime ne strukturën e te ardhurave nga taksa e pasurisë se paluajtshme.

Baza e taksës

Për kategorinë “biznes” janë të dhënat e subjekteve për taksën e ndërtesës, ne sipërfaqen e ndërtesës ku ushtrohet veprimtari ekonomike.

Për kategorinë e Ndërtesave të Banimit informacioni sigurohet nga baza e te dhënave te Gjendjes Civile dhe vete deklarimi i familjareve.

 

 • Takse Pasurie e Paluajtshme Ndërtesa
  • Kategoria e Familjarëve

 

Taksa e Pasurisë se Paluajtshme për ketë kategori është përllogaritur nga rreth 57,260 familje qe janë ne Bashkinë e Vlorës te paguajnë 49430, pasi janë përjashtuar nga pagesa e tarifës 780 familje qe përfitojnë ndihme ekonomike, 450 tetraplegjike dhe te verbër te grupit te pare si dhe 6600 pensioniste (V.K.B Nr.109, datë 27.11.2019 “Për miratimin e sistemit të taksave tarifave vendore në territorin e Bashkisë Vlorë”.

 

 

Njësia Nr. Objektesh Niveli I taksës Vlera
Vlore 38,935 3,100 120,698,500
Novosele 3,060 1,500 4,590,000
Shushice 1,800 1,500 2,700,000
Qendër 3,330 1,500 4,995,000
Orikum (Qytet) 800 2,200 1,760,000
Orikum (Rurale) 1,505 1,500 2,257,500
137,001,000

Element vlerësimi për planifikim është shuma 137,001,000 lekë.

 • Kategoria e Ndërtesa të tjera (biznesi)

Sipas të dhënave të regjistrit vendor (subjektet taksapagues) rezulton se për vitin 2020 janë të regjistruar për taksën e ndërtesës 5260 subjekte taksapaguese, ndërsa për vitin 2019 nga regjistrimet paraprake te bëra gjate muajit Nëntor janë 5155 subjekte taksapaguese.

Kjo takse për specifiken e saj, është shume e lidhur me ndërtimet e reja ne qytetin e Vlorës te pa hipotekuara si dhe ndryshimin e destinacionit te përdorimit qe i behet pronave për ti dhëne me qira ne shërbim te aktiviteteve ekonomike. Te ardhurat e planifikuara për ketë kategori do te jene

 

Njësia Vlore Novosele Shushice Qendër Orikum Qytet Orikum (Rurale)
Çmimi referues për m2 61,800 61,800 61,800 61,800 60,000 60,000
Shkalla e taksës sipas VKM 132/2018 100% 65% 65% 65% 100% 67%
Shkalla e taksës sipas ligjit 68/2017 100% 70% 70% 70% 70% 70%
Qëllimi i përdorimit te pronës Koeficient Vlera M2 Vlera M2 Vlera M2 Vlera M2 Vlera M2 Vlera M2
Njësi Tregtimi Dhe Shërbimi 150% 185.4 455,785 84.36 29,895 84.36 4,874 84.36 18,812 126 30,697 84.42 50,851
Për Parkim të Mbuluar dhe Bodrumet 70% 86.52 15,546 39.37 10,463 39.37 39.37 585 58.8 368 39.4 2,430
Për Parkim Të Hapur 30% 37.08 1,712 16.87 5,166 16.87 16.87 3,340 25.2 16.88
Për Veprimtari Industriale 50% 61.8 82,259 28.12 32,209 28.12 28.12 11,850 42 1,440 28.14 2,185
Për Veprimtari Bujqësi Dhe Blegtori 30% 37.08 16.87 77,734 16.87 16.87 25.2 16.88

 

Element vlerësimi për planifikim është shuma 107,043,537 lekë.

 

Element Vlerësimi për planifikim Takse pasurie e paluajtshme ndërtesa – 244,045 mije leke

 

 • Kategoria e Taksës mbi tokën bujqësore

 

Llogaritja është po e njëjte me vitin 2019 pasi nuk ka ndryshime ne sipërfaqe, ne kategorinë e tokës si dhe ne Vlefte.

Ekonomia Kategoria Lekë/ha

ne vit

Sip./ha Vlefta
Bashkia Vlorë Ish N.B.Ullishte VII 1800 340 612 000
Ish N.B.Rinia III 3600 94 338 400
Totali B.Vlorë 950 400 lekë
Nj.A.Novosele Fitore IV 3200 409 1 308 800
Akerni VIII 1800 724 1 303 200
Novosele V 3000 586 1 758 000
Aliban V 3000 300 900 000
Mifol V 3000 257 771 000
Bishan IV 3200 571 1 827 200
Poro V 3000 456 1 368 000
Delisuf VI 2400 370 888 000
Dellenje VI 2400 263 631 200
Trevllazer VI 2400 613 1 471 200
Cerkovine VI 2400 217 520 800
Skrofotine VI 2400 187 448 800
Totali Nj.A.Novosele 13 196 200 lekë
Nj.A. Orikum Dukat+Dukat

fushe

VI 2400 1267 3 040 800
Tragjas VI 2400 606 1 454 400
Orikum III 3600 461 1 659 600
Radhime III 3600  

378

1 360 800
Jonufer 2 III 3600
Totali Nj.A. Orikum 7 515 600 lekë
Nj.A. Qender Babice e Madhe VI 2400 761 1 826 400
Babice e vogel VI 2400 236 566 400
Xhuherine VI 2400 247 592 800
Kanine V 3000 813 2 439 000
Kerkove VI 2400 294 705 600
Zvernec VI 2400 291 698 400
Sherishte V 3000 413 1 239 000
Panaja VI 2400 339 813 600
Hoshtime VI 2400 439 1 053 600
Narte VI 2400 1060 2 544 000
Bestrove VII 1800 397 714 600
Totali Nj.A. Qender 13 193 400 lekë
Nj.A. Shushice Risili IV 3200 359 1 148 800
Bunavi IV 3200 135 432 000

 

 

Ceprat IV 3200 147 470 400
Llakatund IV 3200 397 1 270 400
Shushice IV 3200 332 1 062 400
Grabian IV 3200 166 531 200
Drithas IV 3200 295 944 000
Mekat IV 3200 338 1 081 600
Beshisht IV 3200 206 659 200
Totali Nj.A. Shushice 7 600 000 lekë
TOTALI BASHKIA VLORË 42,455,600 LEKË

 

Element vlerësimi për planifikim është shuma 42 455 600 lekë.

 

 1. Taksa mbi truallin

 

Llogaritja e kësaj takse për vitin 2020 është bere duke u nisur nga regjistrimet faktike qe kane bere inspektoret ne terren. Shuma e arkëtuar për vitin 2019 pritet te jete ne vlerën 9,800 mije leke.

 

Nr. Emërtimi Vlera e taksës ne lekë m2/vit për

qëllime banimi nga individët

Vlera   e   taksës   ne  lekë

m2/vit për qëllime biznesi

1 Takse trualli 0,56 lek/m2 20 lek/m2
2 Sipërfaqja 500,000 m2
TOTALI 10 000 000 leke

Element vlerësimi për planifikim është shuma 10 000 000 lekë.

 

TAKSA E FJETJES NE HOTEL

Niveli tregues i taksës se hotelit është:

Ne total numri i dhomave nga 1,978 qe ishte për vitin 2019 sot kemi te regjistruara 2,589 dhoma. Taksa e fjetjes në hotel do te ketë si baze llogaritje çdo nate fjetje për dhome dhe kategorizohet në disa nivele të ndryshme, në përputhje me kategorizimin e bashkive dhe llojin e njësive akomoduese, sipas Aneksit 8, pjesë e këtij raporti, si më poshtë:

 • Hotel me 4-5 yje: 175 lekë për natë fjetje;
 • Bujtinë, fjetinë, motel dhe çdo njësi tjetër akomoduese, sipas përcaktimeve të ligjit për turizmin:, 70 lekë për natë fjetje, në varësi të zonës ku

 

Nr. Klasifikimi sipas taksës Nr. Dhoma Koeficient shfryt./vit Çmimi l/n/f Vlera
1 Hotel me 4-5 yje 175
2 Bujtinë, fjetinë, motel dhe çdo njësi tjetër akomoduese 1624 120 dite/vit 70 8,710,800
965 90 dite/vit 70 5,928,300
Te ardhura totale (1+2) 19,721,100 lekë

 

Të ardhurat nga kjo taksë për vitin 2020 parashikohen të kapin shifrën 19,721mije lekë.

TAKSA E NDIKIMIT NE INFRASTRUKTURE NGA NDERTIMET E REJA

 • Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja (Drejtoria e Kontrollit te Zhvillimit te Territorit).

Baza e taksës është vlera në lekë e investimit të ri që kërkohet të kryhet. Klasifikimi si investim i ri dhe vlerat përkatëse përcaktohen në përputhje me legjislacionin në fuqi për dhënien e lejes së ndërtimit. Llogaritjet kryhen bazuar VKM nr. 168, date 27.03.2019 “Për metodologjinë e përcaktimit te vlerës se taksueshme te pasurisë se paluajtshme… ”

 

 

Nr.

 

Emërtimi

 

M2

Koef icent Cmimi i shitblerjes Vlera te ardhura
1 Ndërtime per qëllime banimi apo njësi shërbimi nga shoqëritë e ndërtimit
1.1 Për zonën nga Skela deri tek Rrapi (vija e parë) sipas hartës bashkëlidhur. 5,000 8 61800 24,720
1.2 Për zonat e tjera në qytetin e Vlorës, fshati Kaninë, fshati Zvërnec, njësia Orikum

(përveç pikës 1.1 dhe 1.6).

 

75,000

 

4

 

61800

 

185,400

1.3 Njësia Qëndër (me përjashtim të fshatit Kaninë, Zvërnec), 4 43260
1.4 Njësia Shushicë 4 40170
1.5 Njësia Novoselë 4 43260
1.6 Njësia Orikum: fshatrat Dukat, Dukat i Ri, Tragjas, Radhimë, sipas hartës

bashkëlidhur.

 

10,000

 

4

 

42000

 

16,800

1.7 Rigjenerim i zonave në pallatet e vjetra të ndërtuara para vitit 1993, (ku

përfshihet prishja e pallateve të vjetra, dhe ndërtimi sipas PPV në fuqi)

 

1,000

 

4

 

43260

 

1,730

 

2

 

Për ndërtime për përdorim në sektorin e turizmit, industrisë, përdorim publik.

 

30,000

 

3

 

32516

 

29,264

3 Njësi banimi një familjare kur investitori është vetë familjari, Qyteti Vlorë, 5,000 3 32516 4,877
 

3.1

Njësi banimi nje familjare kur investitori është vetë familjari, zonat e tjera përveç sa specifikuar në pikën 3  

 

1,000

 

 

2

 

 

32516

 

 

650

4 Ndërtesa në proces legalizimi 200,000 0.5 32516 32,516
 

 

5

Për projektet e infrastrukturës, për ndërtimin e rrugëve kombëtare, të porteve, aeroporteve, tuneleve, digave, ndërtimit të infrastrukturës në energji, përfshirë makineritë dhe pajisjet për këto projekte, por jo më pak se kostoja e rehabilitimit të infrastrukturës së dëmtuar kur kjo kosto nuk është përfshirë në preventivin e

investimit.

 

 

 

 

 

0.1

 

 

 

 

 

32516

 

 

 

 

 

6 Për projektet e infrastrukturës per ndërtim ne zonën industriale 10,000 1 32516 3,252
7 Për Ndërtimet me deklarate paraprake punimesh 2,000 3 32516 1,951
Totali 301,161

Parashikimi i të ardhurave nga Taksa e Ndikimit ne Infrastrukture nga ndërtimet e reja për vitin fiskal 2020 është 301 161 mije lekë.

 

4/1 TAKSA PËR KALIMIN E TË DREJTËS SË PASURISË

NR EMËRTIMI NJËSIA ADMINISTRATIVE VLORË

Niveli i taksës (lekë m2)

NJËSITË ADMINISTRATIVE TË TJERA

Niveli i taksës (lekë m2)

1 Ndërtesat e banimit 300 100
2 Ndërtesat për tregti dhe shërbime 700 300
3 Ndërtesa të tjera 500 200

Ngarkohet për mbledhjen e kësaj takse Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme.

 

TAKSA E TABELËS DHE REKLAMËS

Duke u nisur nga regjistrimet ne terren nga inspektoret dhe legjislacioni ne fuqi sipas VKB Nr. 109 datë 27.11. 2019 ““Për miratimin e taksave dhe tarifave vendore në territorin e bashkisë Vlorë”, planifikimi për vitin 2020 jepet sipas tabelës se mëposhtme:

 

Nr. Lloji i tabelës Nj/matëse Taksa M2 Vlera
 

I.

Takse tabele për qëllime identifikimi, te trupëzuara ose jo, brenda territorit, ku zhvillohet veprimtaria e biznesit dhe qe nuk përdoret për te reklamuar veprimtaritë e te treteve (ku shënohet

emri dhe/ose aktiviteti i biznesit)

a Deri ne 2 m2 Leke/m2/vit 0
 

b

Mbi 2 m2 deri ne 10 m2
E thjeshte (pa ndriçim) Leke/m2/vit 10000 105 1,050,000
Me ndriçim te thjeshte Leke/m2/vit 15000 69 1,035,000
Elektronike Leke/m2/vit 20000 4.5 90,000
 

c

Mbi 10m2 deri ne 20m2
E thjeshte (pa ndriçim) Leke/m2/vit 8500
Me ndriçim te thjeshte Leke/m2/vit 12750
Elektronike Leke/m2/vit 17000
 

ç

Mbi 20m2 deri ne 40m2
E thjeshte (pa ndriçim) Leke/m2/vit 5500
Me ndriçim te thjeshte Leke/m2/vit 8250
Elektronike Leke/m2/vit 11000
 

d

Mbi 40m2
E thjeshte (pa ndriçim) Leke/m2/vit 4000
Me ndriçim te thjeshte Leke/m2/vit 6000
Elektronike Leke/m2/vit 8000
 

II

Tabele për qëllime identifikimi jashtë territorit ku zhvillohet veprimtaria e biznesit ne formën dhe përmasat e tabelave për orientim
Tabele identifikuese 120
III Tabele për qëllime reklamimi e lëvizshme e palëvizshme deri ne

tavanin maksimal 35m2

E thjeshte Leke/m2/vit 22500 117 2,632,500
elektronike Leke/m2/vit 45000 35 1,575,000
IV Tabela ne funksion te ekspozimeve te ndryshme te hapura, panaire, stenda, reklamuese, banderola, etj.
Te te gjitha llojeve dhe përmasave Leke/m2/dite 1,000
Totali 6,382,500

Element vlerësimi për planifikim është shuma 6,382,500 lekë.

TARIFA PËR ZËNIEN E HAPËSIRAVE PUBLIKE

Baza e tarifës për zënie të hapësirave publike është sipërfaqja në m2, e cila vihet në shfrytëzim nga individë dhe subjekte për qëllime biznesi. Tarifa llogaritet si detyrim mujor i taksapaguesit. Tarifa për zënien e hapësirës publike përbëhet prej:

 • Tarife Tregu

Duke u nisur nga te dhënave te regjistruara ne regjistrat e sektorit te tregjeve për subjektet qe operojnë ne treg për vitin 2019 (Novosele, Tregu i Postes se Çoles, Fabrika Orizi dhe Qendra) është hartuar pasqyra e mëposhtme:

 

Lloji i aktivitetit

Nr.

kontratave te lidhura

Taksa/ m2 Plani i te ardhurav e mujore Plani i te ardhurave vjetore
Tarife pastrimi ne tregjet e

qytetit

546 1.200 655 200 7 862 400
Tarife për Tregun e Novoselës 130 000 1 560 000
TOTALI 9 422 400

 

Nga te dhënat e paraqitura nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore rezultojnë 546 kontrata te lidhura.

 • Tarifa për zënien e hapësirave publike

 

Kësaj takse i nënshtrohen te gjithë subjektet qe ushtrojnë aktivitet ne tregjet publike ne administrim te Bashkisë Vlorë.

Baza e kësaj takse është sipërfaqja ne m2 për tregtimin e artikujve te ndryshëm dhe kjo takse llogaritet si detyrim ditor ose mujor.

 

 

Nr.

 

Emërtimi

Tarifa

lekë /m2 në muaj

Sipërfaqja m2  

TOTALI

1 Për zënien e hapësirave publike:

–          Bulevardi Vlorë-Skele (duke përfshire te dyja anët e trotuarit), Pedonalja te sheshi Pavarësia Skele (ne te dyja anët),

–          zona përgjatë Lungomares (6 muaj)

–          Për zonat e tjera ne qytet si dhe Orikumin

400 6500 15 600 000
 

500

 

7600

 

22 800 000

200 1200 1 440 000
2 Për zënien e hapësirave publike ne plazhe (Vlore, Orikum) 500 (sezon) 45,000 22 500 000
3 Për zënien e hapësirave publike ne plazhe (Zvernec, etj) 400 (sezon) 20,000 8 000 000
4 Subjekte “ambulant”, do të konsiderohen vetëm ato biznese pa vend fiks, që kanë qarkullim jo më të madh se 2 milionë lekë në vit dhe do te taksohen sipas kësaj takse. Ne ketë kategorizim përfshihen edhe tregjet publike te miratuar nga

Këshilli i Bashkisë (12 muaj).

 

100

 

1700

 

2 040 000

TOTALI 72 380 000

 

Element vlerësimi për planifikim (1.1+1.2) është shuma 81 802 400 lekë.

 

 TARIFA E SHERBIMIT VETERINAR

Duke u nisur nga inspektimet dhe regjistrimet qe kane kryer inspektoret e terrenit ne subjektet qe tregtojnë produkte mishi dhe nënproduktet e tij.

 

Kategoritë/ Nënkategoritë Njësia Tarifa

Lek

Numër Vlera Lek
Për bagëti të trashë lek/krer 100 5000 500,000
Për bagëti të imta lek/krer 50 20000 1,000,000
Për derra lek/krer 50 3000 150,000
Për shpendë fushe e uji lek/krer 10 14500 145,000
Për lepuj lek/krer 10 500 5,000
Totali 1,800,000

 

Element vlerësimi për planifikim është shuma 1 800 000 lekë.


Per subjektet Juridike me aktivitet tregtar, prodhues mishi, peshku, e nënproduktet e tyre dhe stabilimente frigoriferike.
   Për subjektet e tatimit të thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël qe tregtojnë mish dhe peshk, niveli i tarifës është 5.000 lekë në vit.

Nr Emërtimi Niveli i tarifës
1 Për subjektet e biznesit të madh tatimpagues të TVSH dhe Tatimit mbi Fitimin me qarkullim vjetor deri 10 milion 15.000 lekë/vit
2 Për subjektet e biznesit të madh tatimpagues të TVSH dhe Tatimit mbi Fitimin me qarkullim vjetor deri 20 milion 25.000 lekë/vit
3 Për subjektet e biznesit të madh tatimpagues të TVSH dhe Tatimit mbi Fitimin me qarkullim vjetor mbi 20 milion 35.000 lekë/vit

 

 • Ngarkohet për mbledhjen e tarifave (1/a dhe 1/b) Sektori/Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore dhe Specialisti i Taksave dhe Tarifave Vendore ne Njesite Administrative.
 • Kjo tarife (1/a dhe 1/b) do te arkëtohet brenda datës 20 prill te vitit ushtrimor.

 

 

 TARIFA E SHËRBIMIT TE NDRIÇIMIT, PASTRIMIT DHE GJELBËRIMIT

Tarifa, paguhet nga të gjithë familjet, personat fizikë ose juridikë, vendas ose të huaj, që banojnë ose ushtrojnë veprimtari ekonomike brenda territorit të Bashkisë Vlorë. Kjo tarifë është vjetore dhe likuidimi i saj detyrimisht bëhet brenda 20 Prillit të çdo viti.

 

 1. Për subjektet tatimpagues me xhiro 0 – 8 milion lekë ne

 

 

 

Nr.

 

Kategoria

Niveli i tarifës ne vit Numri i Subjekte ve Vlera ne

Lek

1 Tatim pagues te grupit “shitje me pakice 2782 28,078,000
1.1 Njësite tregtare te veshjeve, modës, luksit (butikë), parfumeri e te ngjashme me to 10000 489 4,890,000
1.2 Njësi tregtare si bizhuteri, argjendari te floririt e metale te çmuara, e te ngjashme me to. 10000 85 850,000
1.3 Njësi te ushqimit social, restorant, piceri, fast food, kafe internet, bare, disko, pub, etj te ngjashme. 0
1.3.1 Sipërfaqe ndërtimi deri 50M2 8000 652 5,216,000
1.3.2 Sipërfaqe ndërtimi mbi 51-100M2 12000 426 5,112,000
1.3.3 Sipërfaqe ndërtimi mbi 100M2 17000 190 3,230,000
1.4 Njësi shitje librari, kancelari, bilardo, lojëra dhe video lojëra fëmijësh, e artikuj te përdorur e te ngjashme me to 6000 155 930,000

 

 

1.5 Për Njësi ushqimore, artikuj te përzier te karakterit ushqimor e te ngjashme me to 10000 680 6,800,000
1.6 Për Njësi tregtare mish, peshk, bulmet 10000 105 1,050,000
2 Tatim pagues te grupit “prodhime, përpunime dhe tregtim 207 2,484,000
2.1 Përpunim durali, metali, druri, tapiceri e te ngjashme me

to

12000 98 1,176,000
2.2 Prodhim tulla, tjegulla, blloqe, furra gëlqere, e te ngjashme me to 12000 55 660,000
2.3 Te karakterit ushqimor: pastiçeri, prodhim buke, mishi, peshku, bulmeti 12000 54 648,000
3 Tatim pagues te grupit “shërbime “: 1224 11,304,000
3.1 Riparim artikuj elektroshtepiake, radio, TV, pajisje fonie e te ngjashme me to 6000 92 552,000
3.2 Për këpucar, galanteri, parukeri, berber 6000 180 1,080,000
3.3 Marangoz, elektricist, murator, elektroaut e te ngjashme 6000 143 858,000
3.4 Për profesione te lira si avokat, noter, ekspert kontabël, mjek, mësues, topograf te ngjashëm me to 10000 165 1,650,000
3.5 Për auto shkolla, kurse te profesioneve te ndryshme e te ngjashme me to 10000 51 510,000
3.6 Agjenci doganore, agjenci turistike, agjenci te këmbimit valutor e te ngjashme (persona fizik) 10000 75 750,000
 

3.7

– Për pika te shërbimit te makinave (autoservis), lavanteri, lavazho, pastrim kimik, shërbim te rojeve civile e te ngjashme me to  

8000

 

180

 

1,440,000

3.8 – Për sallat e lojërave sportive: aerobi, kalceto, palestra, e te ngjashme me to 8000 45 360,000
3.9 Për institucione jopublike si shkolla, kopsht, çerdhe e te ngjashme me to 0
3.9.1 ·  Deri ne 10-te klasa 10000 9 90,000
3.9.2 ·  Mbi 10 – te klasa 15000 6 90,000
3.1O – Për laboratorë dentare, klinike dhe laborator diagnostikues e kimik, farmaci e te ngjashme 15000 89 1,335,000
3.11 Për motele, hotele, komplekse turistike 189 subjekte (2589 dhoma) 2,589,000
Totali (1+2+3) 4213 41,866,000

 

 1. Tarifa e shërbimit për ndriçim, pastrim e gjelbërim për subjektet që ushtrojnë aktivitet në transportin e mallrave e pasagjerëve është sipas tabelës së mëposhtme :

 

Nr. Emërtimi Niveli i tarifës Nr. subjekteve Vlefta në lekë
Transport pasagjeresh
1 Automjete deri ne 9 vende 4.000 lekë/vit 100 400,000
2 Automjete 10-42 vende 8.000 lekë/vit 50 400,000
3 Automjete mbi 42 vende 12.000 lekë/vit 5 60,000
Totali (Transport Pasagjeresh) 860,000
Transport mallrash
4 Automjete deri ne 5 ton 4.000 lekë/vit 150 600,000
5 Automjete 5-16 ton 8.000 lekë/vit 32 256,000
6 Automjete mbi 16 ton 12.000 lekë/vit 18 216,000
Totali (Transport Mallrash) 1,072,000
Transport ujor
7 Transport detar brenda vendit 4.000 lekë/vit 70 280,000
8 Varka për shëtitje 3.000 lekë/vit 35 105,000
Totali (Transport Ujor) 385,000
TOTALI 2,317,000

Struktura e ngarkuar për mbledhjen e tarifës e shërbimit për ndriçim, pastrim e gjelbërim nga subjektet është Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore.

c.       Për subjektet tatimpagues mbi 8 milion lekë ne vit

Nr. Emërtimi Niveli i tarifes

ne vit

Nr Subjekte

ad Kryesore

Nr Subjekte

ad Sekondare

Vlera ne lek
1 Për subjektet me aktivitet tregtar, e shërbime për vendndodhjen kryesore
1.1 Për subjektet me qarkullim deri ne 20 milion leke 25000 170 223 7,037,500
1.2 Për subjektet me qarkullim mbi 20 milion leke 40000 82 107 5,420,000
1.3 Për subjektet me qarkullim mbi 50 milion leke 70000 30 12 2,520,000
1.4 Për subjektet me qarkullim mbi 100 milion leke 100000 65 30 8,000,000
Totali 1 347 372 22,977,500
2 Për subjektet me aktivitet prodhimi, për vendndodhjen kryesore
2.1 Për subjektet me qarkullim deri ne 20 milion leke 20000 17 9 430,000
2.2 Për subjektet me qarkullim mbi 20 milion leke 40000 40 4 1,680,000
2.3 Për subjektet me qarkullim mbi 50 milion leke 60000 16 4 1,080,000
2.4 Për subjektet me qarkullim mbi 100 milion leke 80000
Totali 2 73 17 3,190,000
3 Për subjektet me aktivitet: Profesionet e lira, për vendndodhjen

kryesore

15000  

71

 

42

 

1,380,000

4 Për subjektet me aktivitet: Fondacione, OJF e te ngjashme, për

vendndodhjen kryesore

5000  

7

 

11

 

62,500

5 Per subjektet me aktivitet ndërtim qe nuk kanë kantier ndërtimi per

vendndodhjen kryesore

50000  

17

 

34

 

1,700,000

6 Per subjektet me aktivitet ndërtim qe kanë kantier ndërtimi per

vendndodhjen kryesore

80000  

36

 

20

 

3,680,000

Totali 1-6 551 496 32,990,000

 

 1. Për familjet

 

Tarifa e shërbimit për ndriçim, pastrim e gjelbërim për ketë kategori është përllogaritur te paguajnë 50,457, pasi janë përjashtuar nga pagesa e tarifës 780 familje qe përfitojnë ndihme ekonomike, 450 tetraplegjike dhe te verbër te grupit te pare si dhe 6600 pensioniste (V.K.B Nr.109, datë 27.11.2019 “Për miratimin e sistemit të taksave tarifave vendore në territorin e Bashkisë Vlorë”.

 

 

Emërtimi

 

Qytet Vlore

 

Qytet Orikum

Njësite e tjera Administrative dhe fshatrat
Tarifa Për familje 3300 leke/vit 2400 leke/vit 1200 leke/vit
Nr. Familje 39,907 3,000 7,550
Vlera ne lek 131,693,100 5,400,000 9,060,000

 

Element vlerësimi për planifikim për piken d – 146,153 mije leke

Për subjektet tatimpagues me xhiro 0 – 8 milion lekë ne vit – 41,866 mije

Për subjektet që ushtrojnë aktivitet në transportin e mallrave e pasagjerëve  2,317 mije

Për subjektet tatimpagues mbi 8 milion lekë ne vit   32,990 mije

Për familjet           146,153 mije

Element vlerësimi për planifikim të kësaj tarife (a-d) është shuma 223 326 mije lekë.

 • Përjashtohen nga kjo tarife:
  • Pensionistet
  • Veteranet
  • Invalidet e punes dhe te luftes
  • Perfituesit e ndihmes ekonomike
  • Te verbrit
  • Te sëmure paraplegjike dhe tetraplegjike
  • Te perndjekurit politike

 

Këto grupe duhet të dorëzojnë pranë zyrave të agjentit tatimor dëshminë e gjendjes së tyre dhe më konkretisht:

 • Të jenë kryefamiljare dhe pa persona të tjerë madhorë, përveç bashkëshortit ose bashkëshortes, në certifikatën familjare.
 • Librezën e veteranit ose invalidit të luftes, statusin e invalidit të punës, statusin e të verbrit, të sëmurëve paraplegjike e tetraplegjike, vërtetimin e të përndjekurit

 

 • Ndarja e këtyre tarifave për efekt të evidentimit sipas zërave për qytetet Vlorë, Orikum do të bëhet përkatesisht:
  • tarifa e pastrimit 1 200 leke/vit
  • tarifa per ndriçimin 500 leke/vit
  • tarifa per gjelberimin    100 leke/vit
 • Ndarja e ketyre tarifave per efekt te evidentimit sipas zerave fshatrat kjo tarife do te klasifikohet te pastrimi per efekt te evidentimit dhe do te jete fikse.
 • Ngarkohet per mbledhjen e kesaj tarife, Shoqeria “Ujësjellës – Kanalizime” sha” Vlorë  duke e vendosur ne faturen e ujit dhe te ndare ne menyre te barabarte per cdo muaj te vitit ushtrimor. Ne mbledhjen e kesaj tarife, kjo ndërmarrje do te luaje rolin e agjentit tatimor duke përfituar 1% te shumes se arkëtuar.
 • Ne Njësite Administrative, për familjet te cilat nuk janë te lidhura me rrjetin e Ujësjellësit, tarifa e pastrimit do te faturohet dhe do te mblidhet nga Shoqeria “Ujësjellës – Kanalizime” sha” Vlorë
 • Administratoret e njësive Administrative, se bashku me Kryetarin e Fshatit te evidentojnë familjet qe nuk janë te lidhur me rrjetin e Ujësjellësit. Listat e përditësuara do te dorëzohen pranë Drejtorisë se Menaxhimit Financiar, Bashkia Vlore.

 

TARIFA E PARKIMIT AUTOMJETEVE

Sipas V.K.B Nr.107, datë 27.11.2019 “Për miratimin e sistemit të taksave tarifave vendore në territorin e Bashkisë Vlorë”, parkimi me pagese për vendet e rezervuara është 19,000 leke ne vit. Ne baze te kërkesave te paraqitura nga subjektet private planifikohen 158 vende parkimi me pagese për vitin 2020.

 • Koncesionari TisPark bazuar kontratën nr.496 datë 06.02.2015 është ne proces gjyqësor për tërheqjen nga kjo kontrate dhe si e tille tarifa nuk mund te planifikohet deri ne përfundimin e procesit gjyqësor.

 

TARIFA E SHERBIMIT TE UJITJES

Ligji 24/2017 datë 09.03.2017 “Për administrimin e ujitjes dhe kullimit” ka për qëllim:

 1. të përcaktojë kuadrin institucional që t’i shërbejë një politike kombëtare për ujitjen, kullimin, mbrojtjen nga përmbytja dhe erozioni;
 2. të përcaktojë kuadrin ligjor për krijimin dhe/ose funksionimin e drejtorive të ujitjes dhe kullimit, bashkive dhe organizatave të përdoruesve të ujit;
 3. të përcaktojë të drejtat dhe detyrat e personave fizikë e juridikë që merren me ujitjen, kullimin dhe mbrojtjen nga përmbytja dhe erozioni;

ç) të rregullojë transferimin e sistemeve të ujitjes, kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmbytja te drejtoritë e ujitjes dhe të kullimit, bashkitë dhe organizatat e përdoruesve të ujit.

 

            Tarifa vjetore e mirëmbajtës se infrastrukturës

Ne baze te ligjit ligjin 24/2017 datë 09.03.2017 “Për administrimin e ujitjes dhe kullimit” neni 17 dhe 19 janë përcaktuar tarifat dhe përllogaritja e te ardhurave sipas aftësive ujitëse te sistemeve te ujitjes.

 

Nr.

 

Skema Ujitëse

Sipërfaqja ne hektarë
Njësia

Qendër

Njësia

Shushice

Njësia

Novosele

Njësia

Orikum

1 VLU-3 Sistemi Llakatund 300 800
2 VLU-10 Sistemi Kallafet 660
3 VLU-9 Sistemi Babice 500
4 VLU-2 rezervuar Panaja 200 260
5 VLU-57 Jonufer 80
6 VLU-6 Dukat – Tragjas 21
7 VLU-8 Rezervuar Bunavi 130
8 VLU-17 Bestrove 60
9 VLU-52 Orikum, Lum Izvori 350
Totali 1720 930 260 641

 

Sipërfaqja totale nënuje është 3551 ha. Vlera e përllogaritur për tu arkëtuar nga kjo tarife është: 3551 Ha x 200leke/ha = 710,200 leke

 

Element vlerësimi për planifikim është shuma 710 200 lekë

 

 • Tarifa e Ujitjes

Ne baze te ligjit ligjin 24/2017 datë 09.03.2017 “Për administrimin e ujitjes dhe kullimit” neni 18 dhe 19 janë përcaktuar tarifat dhe përllogaritja e te ardhurave sipas sipërfaqes se mundshme për ujitje:

 

Nr.

 

Skema Ujitëse

Sipërfaqja ne hektarë
Njësia

Qendër

Njësia

Shushice

Njësia

Novosele

Njësia

Orikum

1 VLU-3 Sistemi Llakatund 100 260
2 VLU-10 Sistemi Kallafet 100
3 VLU-9 Sistemi Babice 100
4 VLU-2 rezervuar Panaja 50 200

 

5 VLU-57 Jonufer
6 VLU-6 Dukat – Tragjas 200
7 VLU-8 Rezervuar Bunavi 40
8 VLU-17 Bestrove 10
9 VLU-52 Orikum, Lum Izvori 100
Totali 360 300 200 300

 

Aktualisht sipërfaqja për ujitje është 1160 ha

Vlera e përllogaritur për tu arkëtuar nga kjo tarife është: 1160 Ha x 2500 lek/ha për çdo ujitje

Element vlerësimi për planifikim është shuma 2 900 000 lekë

 

Element vlerësimi për planifikim të kësaj tarife 7.1 dhe 7.2 është shuma 3 610 200 lekë.

 

 

 

 TARIFA PER LEJE, AUTORIZIMEVE DHE VERTETIME TE LESHUARA NGA ADMINISTRATA E BASHKISE DHE NJESITE ADMINISTRATIVE

Nr Emertimi Niveli i tarifes
1 Leje  sanitare – veterinare per subjeke fizike 1 000  lekë
2 Leje  sanitare – veterinare per subjekte juridike 2 000 lekë
3 Autorizim per punime ne rruge 2 000 lekë
4 Autorizim per vendosje banderolash te perkohshme  1 000 lekë
5 Autorizim per  sherbim transporti jasht linje    500 lekë
6 Autorizim per levizje te automjeteve (transport nxenesish,furnizim malli ne subjekte, sherbime transporti ne subjekte e te ngjashme.) 1 000 lekë
7 Autorizim per strehim 1 000 lekë
8 Autorizime te tjera 1 000 lekë
9 Autorizim per privatizimet e kryera 1 000 lekë
10 Autorizim per  privatizimet e reja 5 000 lekë
11 Autorizim per ushtrim veprimtarie si Lavazh    10 000 lekë
12 Vertetime te tjera    100 lekë
13 Per vertetim pasurie e pronesie    500  lekë
14 Per vendime K.B te shkurtuara etj    100 lekë
15 Tarife sherbimi per D.D.D ne te trete ( leke / m 2)    500 lekë
16 Per dhenien e mjetit elektrik te bashkise (leke / ore ) 5 000 lekë
17 Per palestrat e shkollave te bashkisë jashtë orarit te mesimit  (leke ne muaj) 3 000 lekë
18 Nxjerrje dhe fotokopjim dokumente arkivore me kerkesen e te interesuarit 1000 leke
19 Bilete Hyrje per vizite ne ishullin e Sazanit 200leke/person
20 Tarifa e depozitimit te mbetjeve urbane e te ngurta jo te rrezikshme nga te tretet ne vendgrumbullimin e mbetjeve 50 leke/m3

 

Çdo Drejtori kryen mbledhjen e tarifës përkatëse sipas shërbimit që kryen para ofrimit të tij.

 

TARIFA SHËRBIMI PËR SUBJEKTET QË USHTROJNË AKTIVITET NË SEKTORIN E NDËRTIMIT

Nr Emërtimi Niveli i tarifes per subjekte ndertues Niveli i tarifave per objekte private deri ne 2 kate
1 Tarifa e aplikimit prane sportelit te sherbimit te DPKZH 5000 leke 1000 leke
2 Tarife per ndertime te reja mur perimetral 10 leke/m2 10 leke/m2
3 Tarife sherbimi per kontrollin e piketimit te objektit 10.000 leke 5.000 leke
4 Tarife sherbimi per kontrollin e perfundimit te themelit 10.000 leke 5.000 leke
5 Tarife sherbimi per kontrollin e karabinase
-per objekte deri 5 kate 10.000 leke 5.000 leke
-per objekte mbi 5 kate 20.000 leke  
6 Tarife sherbimi per kontrollin perfundimtar te objektit dhe sistemimin e ambjentit perreth tij
-per objekte deri 5 kate 10.000 leke 5.000 leke
-per objekte mbi 5 kate 25.000 leke  
7 Tarife per kontrollin e perfundimit te fasadave dhe rifiniturave te struktures se re, perfshire sestemet e ngrohjes, ftohjes, hidraulike dhe te komunikimit elektronik 10.000 leke 5.000 leke
8 Tarife sherbimi per akt kontrollin e përfundimit te punimeve kerkese per leje shfrytëzimi 35 leke/m2 35 leke/m2
9 Tarife sherbimi per vertetim konfirmim dokumenti te dale nga arkivi teknik i Urbanistikes

per dokument ligjor

per dokument teknik

 

200 leke/cope

700 leke/cope

 

100 leke/cope

500 leke/cope

10 Tarife shërbimi per kontrollin përfundimtar per objektet me deklarate paraprake dhe ndryshim funksioni/aktiviteti *** 5000 leke 3000 leke

 Ne rastet e ndryshimit te destinacionit nga ambient banimi/shërbimi ne ambient per ushtrim aktivitet hotelier, tarifa e shërbimit është 0 leke

 Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit te Zhvillimit te Territorit kryen mbledhjen e tarifes përkatëse sipas shërbimit qe kryen para ofrimit te tij.

 

 TARIFA PER PËRDORIMIN E AMBIENTEVE PUBLIKE DHE MJETEVE TË INVENTARIT NE INSTITUCIONET E VARTËSISË

 1. Pallati i Kulturës “Laberia”
Nr Emertimi Niveli i tarifes
1 perdorimin e ambjentit te kinemase (300 vende) 20.000 leke/dite
2 perdorimin e ambjenteve te sallave kati i dyte 5.000 leke/dite
3 perdorimin e ambjenteve te salles se muzeut 5.000 leke/dite
4 perdorimin e ambjentit te salles se bibliotekes 5.000 leke/dite
5 per perdorimin e fonise 5000 W

brenda institucionit

jashte institucionit

 

6.000 leke/dite

15.000 leke/dite

6 per perdorimin e fonise 1000 W

brenda institucionit

jashte institucionit

 

3.000 leke/dite

10.000 leke/dite

7 – per perdorimin e sistemit te ndricimit 20.000 leke/dite

 

Qendra e Zhvillimit dhe Kulturës kryen mbledhjen e tarifës perkatëse sipas shërbimit që kryen para ofrimit të tij.

 

 1. Teatri “Petro Marko”
Nr Emërtimi Niveli i tarifes
1 -për përdorimin e ambjentit të sallës për koncerte 30.000 leke/dite
2 -përdorimin e ambjenteve të sallave për aktivitete te tjera 20.000 leke/dite
3 -përdorimin e ambjenteve të hollit për aktivitete 5.000 leke/dite
4 -për përdorimin e fonisë

brenda institucionit

jashte institucionit

 

3.000 leke/dite

10.000 leke/dite

 

Teatri “Petro Marko” kryen mbledhjen e tarifes përkatëse sipas shërbimit që kryen para ofrimit te tij.

 1. Institucionet Sportive

 

Nr Emërtimi Niveli i tarifes
1 -për koncerte në Pallatin e Sportit Flamurtari 50.000 leke/dite
2 -përdorimin e ambjenteve të Pallatit të Sportit Flamurtari për aktivitete të tjera 25.000 leke/dite
3 -për zhvillimin e aktiviteteve sportive nga subjekte jashtë struktures së klubit “Flamurtari

Në pallatin e sportit

Në palester

 

 

7.000 leke per ndeshje

4.000 leke per ndeshje

4 -për koncerte në Stadiumin Flamurtari 100.000 leke/dite

 

Institucionet Sportive kryejne mbledhjen e tarifes perkatese sipas shërbimit që kryen para ofrimit të tij.

 

 

 1. Rajonet Administrative të qytetit

 

Nr Emertimi Niveli i tarifes
1 -për vërtetime te zakonshme 100 leke
2 -vërtetime për bashkim familjar për jashtë shtetit 500 leke

 

 1. Per Njesite Administrative

Për Përdorimin e ambienteve të Njësive Administrative Orikum, Novosele, Qendër, Shushicë të aplikohet tarifa 5 000 leke/ditë

  

 1. Ndërmarrja e Shërbimeve Publike

 

Nr Emërtimi Niveli i tarifes
1 -tarife sherbimi per azhornimin e rrjetit KUZ e KUB 2.000 leke/kat
2 -tarife sherbimi per autobot e UZ 4.000 leke/ora
3 -tarife sherbimi per skrepin 3.000 leke/ora
4 -tarife sherbimi per kompresorin 6.000 leke/ora
5 -tarife sherbimi per autosonden 5.000 leke/ora
-tarife sherbimi per rulin asfaltues 3.000 leke/ora
-tarife sherbimi per preresen e asfaltit 500 leke/ml
6 -tarife sherbimi per mjetet e trasportit 400 leke/m3
-tarife sherbimi per vertetim privatizim banese 1.000 leke
-tarife sherbimi per vertetim te zakonshem 100 leke

 

Ndermarrja e Sherbimeve Publike kryen mbledhjen e tarifes perkatese sipas sherbimit qe kryen para ofrimit te tij.

   g . Administrata e konvikteve

Perdorimi i ambienteve te konvikteve te shkollave te mesme me permbajtjen si me poshte:

1 Për çdo krevat në konviktet e shkollave të mesme që shfrytëzohen jashtë periudhës së procesit mësimor, për grupe të organizuara 300 leke/krevat

Administrata e konvikteve Publike kryen mbledhjen e tarifes perkatese sipas sherbimit qe kryen para ofrimit te tij.

    h . Për kopshtet dhe çerdhet në qytet 

1 Tarifë për ushqimin në kopshte dhe çerdhe

Për regjistrime për herë të parë (paradhënie me të drejtë kthimi kur largohet përfundimisht nga kopshti apo çerdhja)

160 leke/ditë

3.500 lekë