Category: Legjislacioni

Vendim Nr 88,Dt. 24.12.2020 Per miratimin e Taksave dhe Tarifave Vendore ne Territorin e Bashkise Vlore

Vendim Nr 88,Dt. 24.12.2020 Per miratimin e Taksave dhe Tarifave Vendore ne Territorin e Bashkise Vlore

VENDIM NR 88 DATE 24.12.2020 Per miratimin e Taksave dhe Tarifave Vendore ne Territorin e Bashkise Vlore” Këshilli i Bashkisë Vlorë VENDOSI:

Vendim nr.6 dt 17.12.2020 “Mbi kryerjen e procedurave ligjore midis Bashkise Vlore dhe shoqerise “MATERIA CONS.al ” SHKP sipas percaktimeve te VKB nr.58 Date 05.082020″

Vendim nr.6 dt 17.12.2020 “Mbi kryerjen e procedurave ligjore midis Bashkise Vlore dhe shoqerise “MATERIA CONS.al ” SHKP sipas percaktimeve te VKB nr.58 Date 05.082020″

  Kliko per te Shkarkuar Vendimin    

VENDIMNr. 648, datë 31.10.2018 PËR KARTELAT INFORMATIVE PËR SHËRBIMET PUBLIKE, QË U OFROHEN QYTETARËVE

VENDIMNr. 648, datë 31.10.2018 PËR KARTELAT INFORMATIVE PËR SHËRBIMET PUBLIKE, QË U OFROHEN QYTETARËVE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 35, pika 2, shkronja “e”, dhe 36, pika 4, të ligjit nr. 13/2016, “Për mënyrën e ofrimit të shërbimeve publike në sportel në Republikën...

VENDIM Nr. 623, datë 26.10.2018 PËR MIRATIMIN E KARTËS SË TË DREJTAVE TË QYTETARIT PËR PËRFITIMIN E SHËRBIMEVE PUBLIKE

VENDIM Nr. 623, datë 26.10.2018 PËR MIRATIMIN E KARTËS SË TË DREJTAVE TË QYTETARIT PËR PËRFITIMIN E SHËRBIMEVE PUBLIKE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 35 e 36, të ligjit nr. 13/2016, “Për mënyrën e ofrimit të shërbimeve publike në sportel në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e zëvendëskryeministrit,...

LIGJNr. 13/2016PËR MËNYRËN E OFRIMIT TË SHËRBIMEVE PUBLIKE NË SPORTEL NËREPUBLIKËN E SHQIPËRISË

LIGJNr. 13/2016PËR MËNYRËN E OFRIMIT TË SHËRBIMEVE PUBLIKE NË SPORTEL NËREPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: KREU I DISPOZITA TË PËRGJITHSHME Neni 1 Qëllimi i ligjit Qëllimi...

VENDIMNr. 625, datë 26.10.2018 PËR MIRATIMIN E MANUALIT TË ETIKËS NË OFRIMIN E SHËRBIMEVEPUBLIKE NË SPORTEL

VENDIMNr. 625, datë 26.10.2018 PËR MIRATIMIN E MANUALIT TË ETIKËS NË OFRIMIN E SHËRBIMEVEPUBLIKE NË SPORTEL

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 35 e 36, të ligjit nr. 13/2016, “Për mënyrën e ofrimit të shërbimeve publike në sportel në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e zëvendëskryeministrit,...

LIGJ Nr.9869, datë 4.2.2008 PËR HUAMARRJEN E QEVERISJES VENDORE

LIGJ Nr.9869, datë 4.2.2008 PËR HUAMARRJEN E QEVERISJES VENDORE

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: KREU I DISPOZITA TË PËRGJITHSHME Neni 1 Objekti i ligjit Objekt...

LIGJ Nr. 138/2015 PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE

LIGJ Nr. 138/2015 PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE

Në mbështetje të neneve 6/1, 45, 81, pikat 1 dhe 2, 83, pika 1, dhe 179/1 të Kushtetutës, me propozimin e një grupi deputetësh, K U V E N D I I REPUBLIKËS SË...

LIGJ Nr. 79/2017 PËR SPORTIN

LIGJ Nr. 79/2017 PËR SPORTIN

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: KREU I DISPOZITA TË PËRGJITHSHME Neni 1 Qëllimi Qëllimi i këtij...

LIGJ Nr. 8934, datë 5.9.2002 PËR MBROJTJEN E MJEDISIT

LIGJ Nr. 8934, datë 5.9.2002 PËR MBROJTJEN E MJEDISIT

Në mbështetje të neneve 59 shkronja “d” e pikës 1, 78, 81 pika 1 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: KREU I...