Vlora, Mbretëresha e Rivierës Shqiptare

Legjislacioni

Legjislacioni

Ligji për programet sociale për strehimin e banorëve të zonave urbane

Formular Strehimi Ligji_nr._9232,_date_13.05.2004,_e_ndryshuar...

April 5, 2017

Read More

Legjislacioni

VENDIM Nr. 994, datë 9.12.2015 PËR PROCEDURËN E REGJISTRIMIT TË AKTEVE TË MARRJES SË TOKËS NË PRONËSI

VENDIM Nr. 994, datë 9.12.2015 PËR PROCEDURËN E REGJISTRIMIT TË AKTEVE TË MARRJES SË TOKËS NË PRONËSI Në mbështetje të nenit...

March 31, 2017

Read More

Legjislacioni

LIGJ Nr. 44/2015 KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

LIGJ Nr. 44/2015 KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Në mbështetje të neneve 81, pika 2, dhe 83, pika 1,...

March 31, 2017

Read More

Legjislacioni

Per miratimin e sistemit te taksave dhe tarifave ne territorin e Bashkise Vlore

VENDIM-I-KËSHILLIT-TË-BASHKISË-VLORË-nr02-DATE-31.01.2017...

March 31, 2017

Read More

Legjislacioni

REGULLAT TEKNIKE ARKIVORE

NORMA TEKNIKO-PROFESIONALE DHE METODOLOGJIKE TË SHËRBIMIT ARKIVOR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË I. Dispozita të përgjithshme Neni 1...

March 31, 2017

Read More

Legjislacioni

LIGJI Nr.9154, datë 06.11.2003 “PËR ARKIVAT ”

LIGJI Nr.9154, datë 06.11.2003 “PËR ARKIVAT ” …dhe aktet nënligjore në zbatim të tij. Tiranë, më 16.12.2011 Adresa: Blv....

March 31, 2017

Read More

Legjislacioni

LIGJ Nr. 73/2015 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 107/2014 “PËR PLANIFIKIMIN DHE ZHVILLIMIN E TERRITORIT”

LIGJ Nr. 73/2015 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 107/2014 “PËR PLANIFIKIMIN DHE ZHVILLIMIN E TERRITORIT” Në mbështetje...

March 31, 2017

Read More

Legjislacioni

LIGJ Nr. 107/2014 PËR PLANIFIKIMIN DHE ZHVILLIMIN E TERRITORIT

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KUVENDI LIGJ Nr. 107/2014 PËR PLANIFIKIMIN DHE ZHVILLIMIN E TERRITORIT Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika...

March 31, 2017

Read More

Legjislacioni

LIGJ Nr. 115/2014 PËR NDARJEN ADMINISTRATIVO-TERRITORIALE TË NJËSIVE TË QEVERISJES VENDORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

LIGJ Nr. 115/2014 PËR NDARJEN ADMINISTRATIVO-TERRITORIALE TË NJËSIVE TË QEVERISJES VENDORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË Në...

March 31, 2017

Read More

Legjislacioni

RREGULLORE E ORGANIZIMIT DHE FUNKSIONIMIT TË KËSHILLIT TË BASHKISË VLORË

PJESA E PARË ORGANIZIMI I KËSHILLIT TË BASHKISË Kreu I DISPOZITA PARAPRAKE Neni 1 Objekti i rregullores 1. Kjo rregullore disiplinon...

March 31, 2017

Read More