Category: Njoftime

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist “Administrator shoqëror NJ.A Shushice” në Drejtorinë e Ndihmës, Shërbimit Social

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist “Administrator shoqëror NJ.A Shushice” në Drejtorinë e Ndihmës, Shërbimit Social

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele,...

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL  (Specialist “Administrator shoqëror NJ.A Shushice” në Drejtorinë e Ndihmës, Shërbimit Social)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist “Administrator shoqëror NJ.A Shushice” në Drejtorinë e Ndihmës, Shërbimit Social)

Lloji i diplomës:“Shkenca ekonomike, juridike dhe sociale”, niveli minimal i diplomës “Master Profesional” Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” dhe pikës 1...

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE  DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL  (Specialist “Administrator shoqëror NJ.A Shushice” në Drejtorinë e Ndihmës, Shërbimit Social

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist “Administrator shoqëror NJ.A Shushice” në Drejtorinë e Ndihmës, Shërbimit Social

        REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE Lloji i diplomës:“Shkenca ekonomike, juridike dhe sociale”, niveli minimal i diplomës “Master Profesional” Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit...

SHPALLJE FITUESI “PERGJEGJES”

SHPALLJE FITUESI “PERGJEGJES”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Pergjegjes” në Sektorin e Planifikimit të Territorit, Drejtoria e Planifikimit dhe...

SHPALLJE PARAPRAKE FITUESI “PERGJEGJES”

SHPALLJE PARAPRAKE FITUESI “PERGJEGJES”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar , në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Pergjegjes” në Sektorin e Planifikimit të Territorit , Drejtoria e...

Njoftim për verifikimin paraprak – 	Përgjegjës i Sektorit të Borxhit dhe Kontrollit në Terren  në Drejtorinë e Tarifave dhe Taksave Vendore

Njoftim për verifikimin paraprak – Përgjegjës i Sektorit të Borxhit dhe Kontrollit në Terren në Drejtorinë e Tarifave dhe Taksave Vendore

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III të VKM nr. 242, datë 18.03.2015,” Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Bashkia Vlorë, shpall: Aplikantët e...

Njoftim për listen e verifikuar – “Përgjegjës” në Sektorin e Planifikimit të Territorit , Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit

Njoftim për listen e verifikuar – “Përgjegjës” në Sektorin e Planifikimit të Territorit , Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar , si dhe të Kreut II dhe III të VKM nr. 242, datë 18.03.2015,“Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë...

Njoftim për verifikimin paraprak  – “Përgjegjës” në Sektorin e Planifikimit të Territorit, Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit

Njoftim për verifikimin paraprak – “Përgjegjës” në Sektorin e Planifikimit të Territorit, Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” ,  indryshuar,  si dhe të Kreut II dhe III të VKM nr. 242, datë 18.03.2015,“Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët...

SHPALLET LISTA PERFUNDIMTARE E  FITUESVE “Specialist Pranimi”

SHPALLET LISTA PERFUNDIMTARE E FITUESVE “Specialist Pranimi”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist Pranimi” në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore të Bashkisë...