CRISCO

CRISCO: CROSSROAD OF REGIONS – FOSTERING INVOLVEMENT OF ALL CITIZENS IN LOCAL LIFE TO IMPROVE SOCIAL COHESION

CRISCO : Kryqezimi i Rajoneve – Rritja e perfshirjes se te gjithe qytetareve ne jeten lokale per te permiresuar kohezionin social

 

 

Kohëzgjatja:
24 muaj (01.09.2017- 31.08.2019)

Pershkrim i Projektit:

Pjesëmarrësit e këtij projekti janë qytete të mesme me një përqindje të lartë të popullsisë migrante, të cilët tentojnë të formojnë grupe të veçanta socio-demografike, jo mjaft të përfshira në jetën lokale, ndonjëherë në kurriz të kohezionit social dhe integrimit. Prandaj, ky projekt ka për qëllim të promovojë përfshirjen e të gjithë qytetarëve në jetën lokale për të përmirësuar kohezionin social dhe mirëkuptimin e ndërsjelltë në mesin e popullatës së këtyre qyteteve kozmopolitane.

Arsyet për këtë integrim të dobët janë të ndryshme dhe ne kemi identifikuar 4 prej tyre në të cilat projekti do të fokusohet:

 • Barrierat kulturore dhe sociale
 • Paragjykime dhe situata të paqarta individuale
 • Barrierat gjuhësore
 • Mungesa e vendeve publike për t’u angazhuar në aktivitete

Për të nxitur dialogun ndërkulturor dhe mirëkuptimin e ndërsjellë, publiku i synuar nuk është një kategori specifike e popullsisë (“qasja e bazuar në komunitet”), por popullsia lokale si një e tërë në një qytet (rrethi ose rrethinat) me një profil demografik të larmishëm, duke përfshirë vendasit, migrantët, migrantët e sapoardhur, kategoritë e pasigurta dhe të prekshme (“aksesi i tokës”).

Partnerët e CRISCO përballen me të gjitha sfidat specifike të përfshirjes sociale dhe po zhvillojnë iniciativa të ndryshme lokale që synojnë integrimin më të mirë të popullatës së tyre. Gjatë projektit, ata do të:

 • Eksperimentoni dhe rishikoni iniciativat e tyre të integrimit lokal dhe lokal
 • Shkëmbimi i përvojave të tyre në CRISCO dhe
 • Propozon praktika të mira dhe rekomandime përtej rrjetit në nivel të BE-së

Objektivat:

Ky qëllim do të arrihet duke ndërtuar një rrjet tematik të qyteteve kozmopolit evropiane (secila prej të cilave do të:

 • Krijimi i një paneli të balancuar lokal të palëve të interesuara (bazuar në dimensionet e mëposhtme: 1/3 e qytetarëve ose organizatave qytetare, 1/3 organizatave jofitimprurëse dhe shoqërisë civile dhe 1/3 e ekspertëve, zyrtarëve dhe autoriteteve lokale) për të eksperimentuar dhe rishikuar iniciativa integruese, në mënyrë që:
 • Ndani përvojën e tyre lokale me pjesën tjetër të rrjetit, veçanërisht në 4 mbledhjet tematike transnacionale të mbajtura në Bassano, Strasburg, Vejle dhe Etterbeek me qëllim që të:
 • Fitoni përvojën dhe ndajnë të gjeturat dhe rekomandimet e përbashkëta me një audiencë më të madhe në nivel evropian për të kontribuar në Programin për Europën për Qytetarët

Aktivitetet:

Aktiviteti 1: Faza përgatitore. Gjatë kësaj faze fillestare, partnerët e projektit do të krijojnë të gjithë paketën e menaxhimit. Ata gjithashtu do të diskutojnë aspektet teknike dhe praktike të zbatimit të projektit dhe do të organizojnë Grupet Lokale të Interesit në secilin vend pjesëmarrës.

Aktiviteti 2: Aktiviteti Lokal – Përgatituni për ngjarjen e parë transnacionale. Çdo partner CRISCO në nivel lokal do të mbajë një debat dhe do të eksperimentojë / shqyrtojë iniciativat e integrimit duke u fokusuar në temën “Barrierat e Integrimit Kulturor dhe Social”.

Aktiviteti 3: Ngjarja e parë transnacionale në Bassano del Grappa. Çdo partner do të përfaqësohet nga një delegacion që do të marrë pjesë aktive përmes debatit dhe shkëmbimit të përvojave. Tema “Barriera kulturore dhe sociale për integrimin” do të sillet në një skenar transnacional në këtë takim.

Aktiviteti 4: Aktiviteti lokal – Përgatitja për ngjarjen e dytë transnacionale. Tema e dytë e projektit “Paragjykime dhe situata të pasigurta individuale” do të zhvillohet dhe përgatitet nga secili partner i projektit individualisht në nivel lokal, duke inkurajuar komunitetin përmes punëtorive, debateve, vizitave në terren etj.

Aktiviteti 5: Ngjarja e dytë transnacionale në Strasburg. Ky takim transnacional do të thërrasë edhe një herë delegacionet përfaqësuese të secilit partner të CRISCO për të bashkuar dhe shkëmbyer debatet e mëparshme lokale mbi temën “Paragjykime dhe situata të pasigurta individuale”.

Aktiviteti 6: Aktiviteti Lokal – Përgatitja për ngjarjen e tretë transnacionale. “Gjuha pengesë për integrimin” do të jetë tema e ardhshme e debatit lokal. Nga reflektimi lokal dhe zbatimi i veprimeve, secili partner i projektit do të përgatisë një kontribut për ngjarjen e tretë transnacionale.

Aktiviteti 7: Ngjarja e tretë transnacionale në Vejle. Delegacioni i secilit partner plotëson përsëri në një nivel transnacional. Ngjarja synon të ushqejë njohuritë e secilit partner dhe t’i forcojë ato për të vazhduar eksperimentimin dhe përshtatjen ose pasurimin e nismave të reja lokale.

Aktiviteti 8: Aktiviteti lokal – Përgatituni për ngjarjen e katërt transnacionale. Debati vendor këtë herë do të përqëndrohet në temën “Mungesa e vendeve (publike) për t’u angazhuar në aktivitete”. Bashkësia lokale do të shkëmbejë idetë dhe përvojat para kontributit të tyre të fundit në ngjarjen e katërt transnacionale.

Aktiviteti 9: Ngjarja e katërt transnacionale në Etterbeek. Në këtë event përfundimtar, partnerët e projektit do të shkëmbejnë mendime dhe ide në lidhje me “Vendet e mangëta (publike) për aktivitetet e përfshirjes”. Do të prezantohen dhe do të diskutohen seanca plenare, seminare, vizita në terren dhe një projekt-manual mbi “Përfshirjen e të gjithë qytetarëve në jetën lokale për përmirësimin e kohezionit social”. Është e drejtuar që të ketë pasur ndikim në pjesëmarrësit e tij dhe të kontribuojë me praktikat dhe nismat e reja që do të zbatohen në nivel lokal.

Partnerët:

Partneri Drejtues:
Bashkia e Etterbeek, Rajoni i Brukselit, Belgjikë.

Partnerë të tjerë:
Partnerët kryesorë:

 • ALDA – Shoqata Evropiane për Demokraci Lokale, Strasburg, Francë
 • Bashkia Bassano del Grappa, Bassano del Grappa, Itali
 • VIFIN (Qendra e Njohurive për Integrim), Vejle, Danimarkë

Partnerët kontribues:

 • Bashkia e Vlores, Shqiperi
 • Bashkia e Delft, Holandë
 • Bashkia e Jonava, Lituani
 • Bashkia e Novo mesto, Slloveni
 • Bashkia e Rezekne, Letoni
 • Bashkia e Tartu, Estoni

You may also like...