plani strategjik 2019- 2021 & plani vjetor 2019 (tabela)