NJ O F T I M PËR ZBATIMIN E PROGRAMIT TË BANESAVE ME KOSTO TË ULËT, NËPËRMJET SUBVENCIONIMIT TË INTERESAVE TË KREDIVE NGA BUXHETI I SHTETIT

NJ O F T I M

 

PËR ZBATIMIN E PROGRAMIT TË BANESAVE ME KOSTO TË ULËT, NËPËRMJET SUBVENCIONIMIT TË INTERESAVE TË KREDIVE NGA BUXHETI    I SHTETIT

 

Në zbatim të ligjit nr.22/2018 datë 03.05.2018 “Për strehimin social”, neni 44, 47, 48, të VKM Nr.453 datë 03.07.2019 ” Për masën e subvencionimit të interesave të kredisë dhe proçedurën e dhënise së tij për familjet që përfitojnë banesë me kosto të ulët, me kredi të lehtësuar nga shteti”, të VKM Nr.384 datë 12.06.2019 “Për përcaktimin e dokumentacionit për të përfituar strehim sipas çdo programi social të strehimit dhe të afateve e proçedurave të miratimit nga organet e vetëqeverisjes vendore”, Bashkia Vlorë njofton zbatimin e programit të banesave me kosto të ulët, nëpërmjet subvencionimit të interesave të kredisë nga buxheti I shtetit.

Familjet /individët që do të përfitojnë nga zbatimi I këtij programi do të përfitojnë kredi me interes jo më të lartë se 3% në vit.

Programi I subvencionimit të interesave të kredive do të targetojë familje/individë, që nuk disponojnë banesë në pronësi. Përparësi në përzgjedhje do të kenë:

-çiftet e reja dhe të rinj me moshë jo më të madhe se 35vjeç,

-individë/familje të minoritetit rom dhe egjiptian,

-gra kryefamiljare, gra të dhunuara.

Përparësitë e sipërcaktuara nuk përjashtojnë individë a familje që nuk bëjnë pjesë në këto grupe.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka bërë përzgjedhjen e bankave, që do të menaxhojnë projektin për kreditimin e familjeve që përftitojnë banesë me kosto të ulët nëpërmjet subvencionimit të interesave të kredisë nga buxheti I shtetit dhe, konkretisht:

-Banka Raiffeisen

-Banka Kombëtare Tregtare

-Banka Intesa Sanpaolo

Çdo individ/familje mund ti drejtohet të treja bankave për të marrë ofertën që I përshtatet më mirë kushteve të tij/saja dhe më pas të vijojë me bankën që përzgjedh vetë.

Në vitin e parë në Bashkinë e Vlorës do të mund të trajtohen rreth 140 familje/individë.

Vlerat maksimale të kredisë për struktura të ndryshme të apartamenteve që përfitojnë familjet janë si vijon:

 

Nr Qyteti Nr.përfituesëve Struktura e familjes

(Nr.persona)

Struktura e apartamentit Kufiri maksimal kredisë/familje Të ardhurat maksimale mujore/shpenzimet mes. muj.për konsum

 
 

 

 

Vlorë

 

 

 

140

 

       2

 

Garsonierë

 

3,090,000

      

       50312

      

         3

 

1+1

 

3,708,000

      

       60245

      

       4

 

2+1

 

4,326,000

      

      67106

   

       5-6

 

3+1

 

5,253,000

      

        73966

MATERIAL INFORMUES

Kushtet e kreditimit:

I.Banka Kombëtare Tregtare

-Monedha e kreditimit:                       lek

-Afati maksimal I kredisë:                  420 muaj

-Norma e interesit:                              Bono Thesari 12 mujore+1,45%

-Komisioni I disbursimit:                    1%

-Shuma e kredisë në raport

me vlerën e banesës     :                       80%

-Lloji I kolateralit të pranuar:              pasuria e patundshme që do të blihet

 

 1. Intesa Sanpaolo Bank

-Monedha e kreditimit:                       lek

-Afati maksimal I kredisë:                  360 muaj

-Norma e interesit:                              Bono Thesari 12 mujore+0,5%, por jo më pak se 2%

-Komisioni I disbursimit:                    0%

-Shuma e kredisë në raport

me vlerën e banesës     :                       85%

-Lloji I kolateralit të pranuar:              pasuria e patundshme që do të blihet

 

III. Raiffeisen Bank

-Monedha e kreditimit:                       lek

-Afati maksimal I kredisë:                  360 muaj

-Norma e interesit:                              Tribor 12 –mujor, por jo më pak se 3%

-Komisioni I disbursimit:                    0%

-Shuma e kredisë në raport

me vlerën e banesës     :                       80%

-Lloji I kolateralit të pranuar:              pasuria e patundshme që do të blihet

 

Interesi I kredisë

Kontrata e kredisë që do të lidhë qytetari do të jetë do të jetë me interes fiks për pjeën që I takon qytetarit deri në 3%, ndërsa luhatjet mbi këtë normë interesi janë në ngarkim të buxhetit të shtetit.

Kohëzgjatja e kredisë

Kohëzgjatja e kredisë është në varësi të moshës së aplikantit dhe përcaktohet rast pas rasti nga banka.

Të ardhurat e familjeve

Aplikantët duhet të plotësojnë kufirin maksimal të të ardhurave, I cili përbën kriter skualifikues. Niveli minimal I të ardhurave do të përcaktohet rast pas rasti nga bankat.

Niveli maksimal I të ardhurave të familjeve sipas strukturës së apartamentit që ato përfitojnë jepet në tabelën bashkëlidhur, I cili bazohet në të dhënt e përditësuara mbi nivelin mesatar të konsumit për qarkun Vlorë, sipas strukturave të familjeve të përcaktuara nga INSTAT për vitin 2017.

 

 

1

NJEF/ Numri I personave në familje  

1

 

2

 

3

 

4

 

5-6

 

2

Shpenzimet mesatare   mujore për konsum  

26930

 

50312

 

60245

 

67106

 

73966

 

Afatet e aplikimit

Aplikimet do të fillojnë në datën e publikimit të këtij njoftimi dhe do të vazhdojnë për një periudhë 2-mujore.

Aplikimi përfshin tërheqjen pranë Drejtorisë së Marrëdhënieve me Publikun;

 1. Të formularit nr.1 “Kërkesa për të përfituar nga programet e strehimit social”
 2. Listës së dokumentave që duhet të plotësojnë aplikantët për të përfituar nga projekti I kreditimit të lehtësuar.
 3. Struktura përgjegjëse për strehimin do të ofrojë ndihmë active për plotësimin e formularëve të aplikimit dhe dokumentacionit për cilindo aplikues që ka nevojë, duke u kujdesur veçanërisht për individët me aftësi të kufizuar.
 4. Mbas plotësimit të dokumentacionit aplikantët do ta regjistrojnë dhe dorëzojnë atë pranë Drejtorisë së Marrëdhënieve me Publikun.

 

Përzgjedhja e aplikimeve

Lista e përfituesëve dhe dokumentacioni përkatës do të vlerësohen nga komisioni I strehimit të Bashkisë Vlorë mbi bazën e sistemit të pikëzimit.

Miratimi I listës së përfituesëve do të bëhet me Vendim të Këshillit të Bashkisë Vlorë

Sistemi I pikëzimit

Klasifikimi I familjeve përfituese do të bëhet sipas sistemit të pikëzimit.

 

Dokumentacioni që duhet të paraqesin aplikantët është si vijon:

 

 1. Për të dhënat personale të aplikantit:
 2. Çertifikatë e lindjes së aplikantit
 3. Vërtetim për vendbanimin në njësinë e vetëqeverisjes vendore

 

 1. Për vërtëtimin e kushteve familjare :
 2. Çertifikatë familjare
 3. Vendim I gjykatës që I lë në ngarkim fëmijët për çiftet e divorcuara

 

 • Për vërtetimin e kushteve sociale:
 1. Vërtetim i komisionit mjekësor të përcaktimit të aftësisë së kufizuar për individë me aftësi të kufizuara
 2. Vërtetim përkatës nga institucioni ku ka qenë i strehuar dhe librezë e jetimit, dhënë nga institucioni shtetëror i autorizuar
 3. Dokument që vërteton se ka mbetur i pastrehë, si rezultat i lirimit të banesave, ish-proë e subjekteve të shpronësuara
 4. Dokument i lëshuar nga institucionet përkatëse shtetërore për personat që kanë statusin emigrant, punëtor emigrant,, azilkërkues
 5. Dokument i lëshuar nga institucionet përkatëse shtetërore për familjet e policëve të rënë në detyrë, që u përkasin Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, etj
 6. Urdhër mbrojtje lëshuar nga gjykata për viktimat e dhunës në familje
 7. Vetëdeklarim nëse individi/familja i përket pakicës kombëtare rome ose egjiptiane
 8. Dokument i lëshuar nga institucionet përkatëse për të miturit në konflikt me ligjin
 9. Vetëdeklarim se i përket grupimit LGBTI
 10. Vërtetim me çertifikatë familjare se individi i përket kategorisë vajzë-nënë
 11. Për vërtetimin e kushteve ekonomike
 12. Vërtetim I të ardhurave neto të familjes, me vërtetim nga punëdhënësi për pozicionin dhe pagën e aplikantit dhe të personave të tjerë të familjes, që janë në marrëdhënie pune
 13. Dokumentin nga organet tatimore dhe ato të sigurimeve shoqërore për derdhjen e kontributeve, për të gjithë anëtarët e vetëpunësuar të familjes
 14. Vërtetim nga zyra e ndihmës dhe përkujdesjes pranë njësive të vetëqeverisjes vendore për anëtarët e familjes të përfshirë në programin e ndihmës ekonomike dhe të pagesës për personat me aftësi të kufizuar
 15. Vërtetim nga zyra e punësimit të njësisë vendore përkatëse për personat e përfshirë në programin e pagesës së papunësisë
 16. Vërtetim nga organet e sigurimeve shoqërore për personat në pension.
 17. Për vërtetimin e kushteve të strehimit
 18. Vërtetim nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme për pronat që disponohen në emër të secilit anëtar të familjes
 19. Vërtetim nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme për sipërfaqen e pronës, që zotëron familja, apo ndonjë anëtar i saj, kur banesa është nën normat e strehimit në fuqi
 20. Vërtetim nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme se nuk figuron e regjistruar asnjë pronë, e cila mund të përdoret edhe për strehim, për çdo anëtar të familjes, që ka ndryshuar vendbanim për efekt punësimi.
 21. Akt-verifikimi nga njësia vendore për

-banesat rrezik shembje

-rastet kur familja ka mbetur e pastrehë, si rezultat i fatkeqësive natyrore

-banesat që prishen ose përjashtohen nga procesi legalizimit

-vendim i gjykatës për familjet që humbasin banesën për shkak të zbatimit të vendimit të gjykatës

Akti i verifikimit nga njësia vendore për familjet rome/egjiptiane, që banojnë në banesa individuale, ose struktura, të cilat klasifikohen si banesë.

You may also like...