Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist Jurist

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategotine ekzekutive”, per procedurën e pranimit në shërbimin civil, shpall:

Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e pranimit në shërbimin civil:

  1. Marjola Muhaj
  2. Ornela Bleta

Procedura e konkurrimit do të zhvillohet në datën 14 gusht 2018, ora 10:00 në ambientet e Bashkisë Vlorë.

 

 Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

You may also like...