NJOFTIM I LISTES SE KANDIDATEVE TE POZICIONIT “KUJDESTARE SHTËPIE” PËR FAMILJET E FËMIJËVE NË INSITUCIONET E PËRKUJDESIT SHOQËROR PËR SHËRBIMET MBËSHTETËSE PËR FËMIJËT DHE FAMILJET (SHMFF)

NJOFTIM I LISTES SE KANDIDATEVE TE POZICIONIT KUJDESTARE SHTËPIE PËR FAMILJET E FËMIJËVE NË INSITUCIONET E PËRKUJDESIT SHOQËROR PËR SHËRBIMET MBËSHTETËSE PËR FËMIJËT DHE FAMILJET (SHMFF)

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore Bashkisë Vlorë bazuar Ligjin Nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës Republikës Shqipërisë”, i ndryshuar, pas perfundimit   afatit dorëzimitdokumentacinit shpall:

 

Aplikantët, për vazhduar procedurën e intervistës strukturuar

1. Ana Likaj
2. Anila Osmënaj
3. Erida Muço

Procedura e konkurrimit do zhvillohet datën 06 korrik 2021 ora 12:00 ambientet e Bashkisë Vlorë. 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

You may also like...