Njoftim për listen përfundimtare – “Përgjegjës” në Sektorin e Buxhetit në Drejtorinë e Financës, Buxhetit dhe Kontabilitetit

zbatim nenit 26, ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe Kreut II dhe III të VKM nr. 242, datë 18.03.2015, Për plotësimin e vendeve lira kategorinë e ulëtdhe mesme drejtuese Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Bashkia Vlorë, shpall:

 

Aplikantët e kualifikuar për vazhduar procedurën e ngritjes nëdetyrë:

1. Xhuli Kasëmi

Procedura e konkurrimit do të zhvillohet në datën 17.07.2023, ora 11:00 në ambientet e Bashkisë Vlorë. 

 

You may also like...