Projektvendim, Miratimi i planit vendor te menaxhimit te integruar te mbetjeve Bashkia Vlore