PROJEKT-VENDIM PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA TË ARDHURAT E BASHKISË PËR MUAJIN  TETOR 2020

R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë  

BASHKIA VLORË

DREJTORIA E NDIHMËS DHE SHËRBIMIT SOCIAL

 

Nr._______prot.                                                                       Vlorë, më_____._____ 2020

 

 

 PROJEKT-VENDIM

 Nr.________datë._______2020

 

PËR

DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA TË ARDHURAT E BASHKISË

PËR MUAJIN  TETOR 2020

 

 

 

Bazuar në Ligjin nr.139/2015 datë 17.12.2015 “Për Vetqeverisjen Vendore”, neni 9 pika 1/1 a dhe 1/1 b, neni 54 pika k dhe n, Ligjin Nr. 57, datë 18.07.2019, “Për Asistencen Sociale ne Republiken e Shqiperise “ , VKM Nr.763, datë 29.11.1995, pika 2, gërma c, “Për  kriteret e përdorimit të të ardhurave të Pushtetit Lokal”, si dhe VKB Nr.4, datë 30.01.2020, “ Mbi miratimin e kritereve të dhënies së ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për bllok ndihmen”, për familjet që nuk i plotësojnë të gjitha kriteret për  dhënien e ndihmës ekonomike, si dhe në bazë të materialit të paraqitur nga Drejtoria e Ndihmës Ekonomike dhe Shërbimit Social për Këshillin e  Bashkisë

 

V E N D O S A:

 

Të përfitojnë ndihmë ekonomike 44 familje me kushte shumë të vështira social-

ekonomike, me një fond 139.500(njëqind e tridhjetë e nëntë e pesëqind)lekë.

 

Nr Njësitë      administrative    NDIHMË                     EKONOMIKE
  nr lekë
1 Qendra e Bashkisë       Vlorë 39 112.000
2 Njesia Administrative Shushice 4   23.500
Njësia Administrative Qendër 1     4.000
        GJITHËSEJ 44 139.500

Familjet që përfitojnë   në skemën e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e  Bashkisë ndodhen në listën bashkëlidhur materialit.

 

               TË MOS TRAJTOHEN ME NDIHMË EKONOMIKE

 

Nr Emri Atësia Mbiemri Rajoni Arsyet përkatëse

 

1 Fatmira Rahmen Limaj 1 Hyrje në sistemin dixhital të nd.ek
2 Elsa Aledin Muco 1 Hyrje në sistemin dixhital të nd.ek
3 Fiqirete Memet Ajdinaj 4 Hyrje në sistemin dixhital të nd.ek

 

  1. Ndihma ekonomike të fillojë në datën 01.10.2020 dhe pagesa të bëhet mbas datës 30. 11.2020.
  2. Masa e pagesës për familjet përfituese përllogaritet sipas V.K.M nr. 957, datë 04.09.2019 “Per përcaktimin e kritereve,të proçedurave,dokumentacionit dhe masës së përfitimit të ndihmës ekonomike” pika 1,kreu IV.
  3. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Drejtoria e Financës dhe Drejtoria e Ndihmës dhe Shërbimit Social .
  4. Ky vendim hyn në fuqi sipas ligjit  nr.139/2015 datë 17.12.2015 “Për Vetqeverisjen Vendore”, neni 9 pika 1/1 a dhe 1/1 b.

 

                                                                           

 

                                                                                 K R Y E T A R I                            

                                                      Dritan Leli

You may also like...