Projektvendim, Mbikqyrja e mbledhjeve te kryesise se fshatrave, Lista