Rregullorja e KB per strukturat komunitare dhe nderveprimi i tyre me Keshillin Bashkiak