Author: Platon Murati

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “Inspektor i Borxhit”

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “Inspektor i Borxhit”

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “Inspektor i Borxhit” Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Inspektor i borxhit” në Drejtorinë e...

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE SPECIALIST ”ARKITEKT”

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE SPECIALIST ”ARKITEKT”

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE SPECIALIST ”ARKITEKT” Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të proceduravetë konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin Specialist ”Arkitekt” në Drejtorinë e Urbanistikës,...

Njoftim për listen e verifikuar

Njoftim për listen e verifikuar

BASHKIA VLORE Njoftim për listen e verifikuar– Specialist “Inxhinier Ndertimi”   Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Përnëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II...

Njoftim për verifikimin paraprak

Njoftim për verifikimin paraprak

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist “Inxhinier Ndertimi”   Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Përnëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM...