NJOFTIM PËR LISTËN PËRFUNDIMTARE – “INSPEKTOR AUDITI”, NË AUDITIN E BRENDSHËM, BASHKIA VLORË.

NJOFTIM PËR LISTËN PËRFUNDIMTARE – “INSPEKTOR AUDITI”, NË AUDITIN E BRENDSHËM, BASHKIA VLORË.

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore Bashkisë Vlorë bazë nenit 22 ligjit nr.152/2013 “Përnëpunësin civil” i ndryshuar dhe Kreut II VKM nr. 243, datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategotinë ekzekutive”, për procedurëne pranimit shërbimin civil, shpall;

 

Aplikantët e kualifikuar për vazhduar procedurën e pranimit shërbimin civil:

1.  Detjona Kuçaj

2.  Enkelejda Xhelilaj

Procedura e konkurimit do zhvillohet datën 25.09.2023, ora 11:00 ambientet e BashkisëVlorë.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

 

You may also like...