Njoftim për verifikimin paraprak – “Inspektor Auditi”, në Njësinë e Auditit të Brendshëm, Bashkia Vlorë.

Njoftim për verifikimin paraprak – “Inspektor Auditi”, në Njësinë e Auditit të Brendshëm, Bashkia Vlorë.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emerimin ne kategotine ekzekutive”, për procedurën e pranimit në shërbimin civil,
Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e pranimit në shërbimin civil:
1. Detjona Kuçaj
2. Enkelejda Xhelilaj

Drejtoria e Burimeve Njerëzore
Bashkia Vlorë

You may also like...