Njoftim për listen e verifikimit paraprak – Mjek

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë bazuar në Ligjin Nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar, VKB nr. 108, datë 27.11.2019 “Për miratimin e numrit të punonjësve të Bashkisë, Institucioneve të Varësisë dhe Funksioneve të Deleguara – 2020”, Vendim Nr. 12, datë 11.02.2020 i Kryetarit të Bashkisë Vlore “Për disa ndryshime në strukturën organizative të Bashkisë Vlorë, institucioneve të varësisë dhe funksioneve të deleguara për vitin 2020”, shpall:

 

Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e konkurimit:

Nuk ka kandidat aplikant për këtë pozicion.

 

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

You may also like...