Njoftim për verifikimin paraprak – ​Drejtor në Drejtorinë e Diasporës

Njoftim për verifikimin paraprakDrejtor në Drejtorinë e Diasporës

zbatim nenit 26, ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe Kreut III VKM nr. 242, datë 18.03.2015, Për plotësimin e vendeve lira kategorinë e ulët dhe mesme drejtuese, Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Bashkia Vlorë, shpall:

 

Aplikantët e kualifikuar për vazhduar procedurën e ngritjes detyrë dhe pranim nga jashtë Shërbimin Civil:

1. Z. Julian Fakaj
2. Znj. Paola Monce

Procedura e konkurrimit do të zhvillohet në datën 12.07.2023 ora 11:00 në ambientet e Bashkisë Vlorë.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

You may also like...