Njoftimi listes së verifikuar – Inspektor i Kontrollit Veterinar

Drejtoria e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin në kategotinë ekzekutive”, për procedurën e pranimit në shërbimin civil, shpall:

Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e pranimit në shërbimin civil:
1. Aleksandra Jonuzaj
2. Ardi Peçuli
3. Dritan Duda
4. Enriko Alikaj
5. Fatjon Denaj
6. Morin Jaupaj
7. Trim Haskoçela
Procedura e testimit me shkrim do të zhvillohet në datën 29 mars 2017, ora11:00 në ambientet e Bashkisë Vlorë. Per testimin me goje do te njoftoheni pas perfundimit te testimit me shkrim.

Drejtoria e BurimeveNjerëzore
BashkiaVlorë

You may also like...