Vlore – 18c-VI Harta e nënkategoritë të përdorimit të tokës të propozuara 10000 (risili-sherishte-xyherine-babice)