SHPALLJE E REZULTATEVE PËRFUNDIMTARE SPECIALIST ”ARKITEKT”

SHPALLJE E REZULTATEVE PËRFUNDIMTARESPECIALIST ”ARKITEKT”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin Specialist ”Arkitekt” në Drejtorinë e Urbanistikës, Bashkia Vlorë me procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve të nenit 22 të ligjit, KPP shpall fituesit  për këtë pozicion:

1. Erisa Muka                  73 pikë

2. Ingli Xhaferaj              70 pikë

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë 

You may also like...