SHPALLJE “PËR PËRFUNDIM TË PROCEDURËS, “DREJTOR” NË KOPSHTIN NR.1”

__________________________________________________________

REPUBLIKA E SHQIPERISË

BASHKIA VLORË

SHPALLJE “PËR PËRFUNDIM TË PROCEDURËS,“DREJTOR” NË KOPSHTIN NR.1

Bazuar Ligjin Nr.69/2012 “Për sistemin arsimorparauniversitar Republikën e Shqipërisë”, Udhëzim Nr. 2, datë 28.01.2020 Për procedurat e emërimit, pezullimit dheshkarkimit drejtorit institucionit publik arsimitparauniversitar, Komisioni i Shqyrtimit dhe Vlerësimit Dosjeve

shpall rezultatet për pozicionin e Drejtorit Kopshtit Nr. 1, Bashkia Vlorë.

Nuk shpallet asnje kandidat fitues.

You may also like...