Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve prill-qershor 2020