projekt vendim per miratimin e aktmareveshjes lidhur me projektin lungomare 2 (1)