Vlore – 18c-IX Harta e nënkategoritë të përdorimit të tokës të propozuara 10000 (dukat-dukat fshat)