ProjektVendim, Ndihma Ekonomike te ardhurat e Bashkise