SHPALLJE E LISTES PERFUNDIMTARE TE FITUESVE “SPECIALIST PRANIMI”

 zbatim ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, përfundim procedurave konkurimit për plotësimin e vendit lirë pozicioninSpecialist Pranimi Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore Bashkisë Vlorë me procedurën e pranimit shërbimin civil kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve nenit 22 ligjitKPP shpall rezultatet përfundimtare për këtë pozicion:

1. Denisa Nelaj                                           71 pikë
2. Eglantina Shakaj                                      70.5 pikë
3. Enxhi Kolumçaj                                       70 pikë

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë 

You may also like...