SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE Specialist “Administrator shoqëror NJ.A Shushice” në Drejtorinë e Ndihmës, Shërbimit Social

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin Specialist “Administrator shoqëror NJ.A Shushice” në Drejtorinë e Ndihmës, Shërbimit Social të Bashkisë Vlorë me procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve të nenit 22 të ligjit, KPP shpall rezultatet paraprake për këtë pozicion:

  1. Alba Sakaj                            71 pikë
  2. Marinela Kapaj                  70 pikë

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

You may also like...