SHPALLJE PUBLIKE PËR NJOFTIM TË Z. ARSEN MANE BOÇAJ

Në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 179, datë26.02.2020 “Për rregullat, kushtet dhe proçedurat e privatizimittë banesave që kanë qenë subject i ligjit nr.7652, datë23.12.1992 “Për privatizimin e banesave shtetëroredhe të ligjitnr.9321, datë 25.11.2004 “Për privatizimin e banesave dheobjekteve të kthyera në banesa, të ndërtuara me fondet e shoqërive dhe të ndërmarrjeve shtetëroreneni 33, dhe nëpërmbushje të kërkesës së bashkëpronarëve Boçaj për tëprivatizuar apartamentin e tyre me të dhënat si vijon;

pallati nr.1247

shkalla e dytë

kati i parë

apartamenti nr.trembëdhjetë

struktura (2+1)

lagja Dëshmorët”, rrugaKastriot Muça”,

NJOFTOHET

Z. Arsen Mane Boçaj, të paraqitet pranë Bashkisë Vlorë për tëfirmosur formularët e privatizimit të këtij apartamenti dhe për tënënshkruar kontratën e shitblerjes para noterit me palë shitjeBashkia Vlorë dhe palë blerëse bashkëpronarët Boçaj.

Afati i paraqitjes është  3 (tre) muaj nga data e shpalljes së këtijnjoftimi. Nëse pas kalimit këtij afati z. Arsen Mane Boçaj nukështë paraqitur, atëherë proçedura e privatizimit do të vijojë dhekontrata do të lidhet me bashkëpronarët e tjerë.    

 

You may also like...