NJOFTIM PER SHPALLJEN E FITUESIT

Në zbatim të V.K.B nr.73 datë 17.07.2018 dhe VKB nr.91 dt.03.08.2018 “Për përcaktimin e renditjes së subjekteve të cilët kanë paraqitur oferta në procedurën për zgjedhjen e përfaqsuesit ligjor të Bashkisë Vlorë në Dhomën Ndërkombëtare të Tregëtisë Paris lidhur me padinë e Shoqërisë “Tis Park” Sh.P.K si dhe përcaktimin e subjektit fitues” është vendosur renditja e subjekteve bazuar në vlerësimin e plotësimit të kritereve të përcaktuara si më poshtë:

 

  1. STUDIO BAKER McKENZIE                    96 pikë
  2. GRIMALDI STUDIO LEGALE                 94.7 pikë
  3. STUDIO CLIFFORD CHANCE                93.4 pikë
  4. STUDIO LEGALE CONTE                        12,2 pikë
  5. STUDIO LEGALE LIPAROTA                 11.7 pikë
  6. STUDIO DAVIDE PEROTA                     11.4 pikë

 

 

Bashkia Vlorë në përfundim të procedurës në Këshillin e Bashkisë, njofton se është shpallur fitues STUDIO BAKER McKENZIE për të kryer përfaqësimin në Dhomën Ndërkombëtare të Tregtisë Paris për gjykimin e padisë të ngritur nga shoqëria koncesionare Tis Park shpk.

You may also like...