Njoftim për verifikimin paraprak – “Drejtor” në Drejtorinë e Pronave Publike & Menaxhimit të Aseteve

zbatim nenit 26, ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe Kreut II dhe III të VKM nr. 242, datë 18.03.2015, Për plotësimin e vendeve lira kategorinë e ulëtdhe mesme drejtuese

Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Bashkia Vlorë, shpall:

Aplikantët e kualifikuar për vazhduar procedurën e ngritjes ne detyre:

1. Sonela Haxhiraj

Procedura e konkurrimit do zhvillohet datën 22 Janar2020, ora 11:00 ambientet e Bashkisë Vlorë. 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

You may also like...