Njoftim për verifikimin paraprak – “Përgjegjës” në Sektorin e Planifikimit të Territorit, Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” ,  indryshuar,  si dhe të Kreut II dhe III të VKM nr. 242, datë 18.03.2015,“Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore , Bashkia Vlorë , shpall:

Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e ngritjes ne detyre:

  1. Klaudio Mehmetaj

Procedura e konkurrimit do të zhvillohet në datën 11 Janar  2019 , ora 10:00 në ambientet e Bashkisë Vlorë.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

You may also like...