SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE“Specialist i Borxhit”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar,në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist i borxhit” në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore të Bashkisë Vlorë me procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive , sipas parashikimeve të nenit 22 të ligjit, KPP shpall fitues për këtë pozicion:

  1. Xhuli Kasemi 72pikë

Drejtoria e BurimeveNjerëzore

BashkiaVlorë

You may also like...