Author: Platon Murati

SHPALLJA E POZICIONEVE DHE KRITERET PËR “MESUES NDIHMES” NË ARSIMIN PARASHKOLLOR (Gjysëm norme)

SHPALLJA E POZICIONEVE DHE KRITERET PËR “MESUES NDIHMES” NË ARSIMIN PARASHKOLLOR (Gjysëm norme)

Bazuar në Ligjin Nr. 69/2012 “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar”, Ligjin Nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar, Udhëzim nr.13, datë 22.05.2019 “Për procedurat...

REZULTATET PERFUNDIMTARE TE ARSIMIT PARASHKOLLOR JANAR 2021

REZULTATET PERFUNDIMTARE TE ARSIMIT PARASHKOLLOR JANAR 2021

VendPuneID zvap profil emri Mbiemer NrRendor Shenime 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor Elisabeta Isufi 1 E punësuar 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor AMALIA RAPUSHI 2 E punësuar 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor Fatbardha Hitaj...

SHPALLJE E REZULTATEVE PËRFUNDIMTARE “Specialist per mbrojtjen e femijeve” në Drejtorinë e Ndihmes dhe Sherbimit Social

SHPALLJE E REZULTATEVE PËRFUNDIMTARE “Specialist per mbrojtjen e femijeve” në Drejtorinë e Ndihmes dhe Sherbimit Social

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të proceduravetë konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist per mbrojtjen e femijeve” në Drejtorinë e Ndihmes dhe Sherbimit social...

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “Specialist per mbrojtjen e femijeve” në Drejtorinë e Ndihmes dhe Sherbimit social

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “Specialist per mbrojtjen e femijeve” në Drejtorinë e Ndihmes dhe Sherbimit social

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të proceduravetë konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist per mbrojtjen e femijeve” në Drejtorinë e Ndihmes dhe Sherbimit social...

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE (1 (një) pozicion“Edukatore (mësues parashkollor)” në Kopshtin pranë Shkollës “Selam Musai”, Babicë e Madhe Bazuar në Ligjin Nr. 69/2012 “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i...

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE (1 (një) pozicion“Edukatore (mësues parashkollor)” në Kopshtin pranë Shkollës “Selam Musai”, Babicë e Madhe Bazuar në Ligjin Nr. 69/2012 “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar...

Njoftim për listën e verifikuar– Specialist per mbrojtjen e femijeve

Njoftim për listën e verifikuar– Specialist per mbrojtjen e femijeve

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele,...

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist per mbrojtjen e femijeve

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist per mbrojtjen e femijeve

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Përnëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen...

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

(Specialist per mbrojtjen e femijeve  në Drejtorinë e Ndihmes dhe Sherbimit social) Lloji i diplomës: “Shkenca sociale”, niveli minimal idiplomës “Master Shkencor“ Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22...

Publikim VLORE REZULTATET PERFUNDIMTARE TE PORTALIT ARSIMI PARASHKOLLOR

Publikim VLORE REZULTATET PERFUNDIMTARE TE PORTALIT ARSIMI PARASHKOLLOR

VendPuneID zvap profil emri Mbiemer NrRendor Shenime 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor Elisabeta Isufi 1 E punësuar 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor AMALIA RAPUSHI 2 E punësuar 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor Fatbardha Hitaj...