Category: Projekt vendimet e keshillit

PROJEKT – VENDIM  “PËR NJË NDRYSHIM NË V.K.B-NË NR.114, DT.26.12.2019 “PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË BASHKISË VLORË PËR VITIN 2020”

PROJEKT – VENDIM “PËR NJË NDRYSHIM NË V.K.B-NË NR.114, DT.26.12.2019 “PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË BASHKISË VLORË PËR VITIN 2020”

   “PËR NJË NDRYSHIM NË V.K.B-NË NR.114, DT.26.12.2019 “PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË BASHKISË VLORË PËR VITIN 2020” Këshilli i Bashkisë Vlorë, pasi mori në shqyrtim materialin e paraqitur nga Administrata e Bashkisë Vlorë,...

PROJEKT-VENDIM“PËR MIRATIMIN E KËRKESËS PËR  TRANSFERIMIN NË PRONËSI TË BASHKISË VLORË TË HANGARËVE PËR STREHIM AVIONËSH ME SIPËRFAQE TRUALLI 5264 M2 SI DHE TE OBJKETEVE PËRKATËSE”

PROJEKT-VENDIM“PËR MIRATIMIN E KËRKESËS PËR TRANSFERIMIN NË PRONËSI TË BASHKISË VLORË TË HANGARËVE PËR STREHIM AVIONËSH ME SIPËRFAQE TRUALLI 5264 M2 SI DHE TE OBJKETEVE PËRKATËSE”

“PËR MIRATIMIN E KËRKESËS PËR  TRANSFERIMIN NË PRONËSI TË BASHKISË VLORË TË HANGARËVE PËR STREHIM AVIONËSH ME SIPËRFAQE TRUALLI 5264 M2 SI DHE TE OBJKETEVE PËRKATËSE”   Bazuar në  Ligjin Nr.139/2015 datë 17.12.2015 “Për...

PROJEKT – VENDIM  “PËR MIRATIMIN E NJOHJES SË  DETYRIMIT NDAJ STUDJOS” BAKER MCKENZIE” LIDHUR ME KUNDRAPADINË E BASHKISË VLORË DEPOZITUAR NË DHOMËN NDËRKOMBËTARE TË TREGËTISË PARIS, BAZUAR NË VKM NR.131, DATË 16.12.2018 PËR NGRITJEN E KUNDËRPADISË NË DHOMËN NDËRKOMBËTARE TË TREGËTISË, PARIS KUNDËR SHOQËRISË TIS-PARK”, LIDHUR ME KONTRATËN E KONCENSIONIT PARTNERITET PUBLIK/PRIVAT TË SISTEMIT DHE MENAXHIMIT TË PARKIMIT ME PAGESË NË QYTETIN E VLORËS”

PROJEKT – VENDIM “PËR MIRATIMIN E NJOHJES SË DETYRIMIT NDAJ STUDJOS” BAKER MCKENZIE” LIDHUR ME KUNDRAPADINË E BASHKISË VLORË DEPOZITUAR NË DHOMËN NDËRKOMBËTARE TË TREGËTISË PARIS, BAZUAR NË VKM NR.131, DATË 16.12.2018 PËR NGRITJEN E KUNDËRPADISË NË DHOMËN NDËRKOMBËTARE TË TREGËTISË, PARIS KUNDËR SHOQËRISË TIS-PARK”, LIDHUR ME KONTRATËN E KONCENSIONIT PARTNERITET PUBLIK/PRIVAT TË SISTEMIT DHE MENAXHIMIT TË PARKIMIT ME PAGESË NË QYTETIN E VLORËS”

 “PËR MIRATIMIN E NJOHJES SË  DETYRIMIT NDAJ STUDJOS” BAKER MCKENZIE” LIDHUR ME KUNDRAPADINË E BASHKISË VLORË DEPOZITUAR NË DHOMËN NDËRKOMBËTARE TË TREGËTISË PARIS, BAZUAR NË VKM NR.131, DATË 16.12.2018 PËR NGRITJEN E KUNDËRPADISË NË...

PROJEKT- VENDIM PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES SË BASHKËPUNIMIT “MBI FUNKSIONIMIN E LABORATORIT TË TURIZMIT (SET-TOUR LAB)” MIDIS BASHKISË VLORË DHE BIZNESALBANIA

PROJEKT- VENDIM PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES SË BASHKËPUNIMIT “MBI FUNKSIONIMIN E LABORATORIT TË TURIZMIT (SET-TOUR LAB)” MIDIS BASHKISË VLORË DHE BIZNESALBANIA

PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES SË BASHKËPUNIMIT “MBI FUNKSIONIMIN E LABORATORIT TË TURIZMIT (SET-TOUR LAB)” MIDIS BASHKISË VLORË DHE BIZNESALBANIA     Bazuar në Ligjin Nr. 139/2015 , datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore“, neni 8,...

PROJEKT – VENDIM PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA FONDI  I  KUSHTËZUAR PËR MUAJIN GUSHT 2020

PROJEKT – VENDIM PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA FONDI I KUSHTËZUAR PËR MUAJIN GUSHT 2020

Bazuar në Ligjin nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” neni 9 pika 1/1 a dhe 1/1 b, nenin 21 të Ligjit Nr.57,datë 18.07.2019 “Për Asistencën Sociale në Republikën e Shqipërisë”  në  pikën 1 të Kreut IV...

PËR KONFIRMIM TE VENDIMIT  NR. 59, DATË 05.08.2020 “PER DISA SAKTËSIME DHE NDRYSHIME NË VKB NR. 64, DATE 31.08.2017, PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR I BASHKISË VLORE”

PËR KONFIRMIM TE VENDIMIT NR. 59, DATË 05.08.2020 “PER DISA SAKTËSIME DHE NDRYSHIME NË VKB NR. 64, DATE 31.08.2017, PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR I BASHKISË VLORE”

P R O J E K T – V E N D I M Nr.       , Datë     .     .2020 PËR KONFIRMIM TE VENDIMIT 59, DATË 05.08.2020 “PER DISA SAKTËSIME DHE NDRYSHIME NË VKB NR....

PROJEKT – VENDIMIN “MBI DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA TË ARDHURAT E BASHKISË PËR MUAJIN GUSHT 2020

PROJEKT – VENDIMIN “MBI DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA TË ARDHURAT E BASHKISË PËR MUAJIN GUSHT 2020

PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA TË ARDHURAT E BASHKISË PËR MUAJIN  GUSHT 2020       Bazuar në Ligjin nr.139/2015 datë 17.12.2015 “Për Vetqeverisjen Vendore”, neni 9 pika 1/1 a dhe 1/1 b, neni...

PËR THIRRJEN E MBLEDHJES TË KËSHILLIT TË BASHKISE

PËR THIRRJEN E MBLEDHJES TË KËSHILLIT TË BASHKISE

NJOFTIM PËR THIRRJEN E MBLEDHJES TË KËSHILLIT TË BASHKISE Ju njoftojmë se ditën e enjte date 26 Tetor 2017 , ora 10:00, në sallën e mbledhjeve zhvillohet mbledhja e Këshillit të Bashkisë Vlorë me...

PËR THIRRJEN E MBLEDHJES TË KËSHILLIT TË BASHKISE

PËR THIRRJEN E MBLEDHJES TË KËSHILLIT TË BASHKISE

NJOFTIM PËR THIRRJEN E MBLEDHJES TË KËSHILLIT TË BASHKISE Ju njoftojmë se ditën e enjte date 28 Shtator2017 , ora 10:00, në sallën e mbledhjeve zhvillohet mbledhja e Këshillit të Bashkisë Vlorë me këtë...

PV – PER NJE SHTESË NË V.K.B NR.8, DATE 13.08.2015 – shtese buxheti 2015

PV – PER NJE SHTESË NË V.K.B NR.8, DATE 13.08.2015 – shtese buxheti 2015

Detaje te 8. PV – PER NJE SHTESË NË V.K.B NR.8, DATE 13.08.2015 – shtese buxheti 2015 Parametri Vlera Emri 8. PV – PER NJE SHTESË NË V.K.B NR.8, DATE 13.08.2015 – shtese buxheti 2015...